Bigpay's Logo

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตร BIGPAY


ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตร BIGPAY

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตร BigPay – ข้อตกลงผู้ถือบัตร

เอกสารฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่านในฐานะผู้ใช้ หรือผู้ถือบัตร กับ บริษัท  บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“BigPay”) ผู้ออกบัตรเติมเงิน BigPay และได้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการกำกับควบคุมการใช้บัตรเติมเงิน BigPay โดยให้มีผลผูกพันท่าน

บัตร BigPay เป็นบัตรแบบเติมเงินที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลกโดยเฉพาะที่ที่ยอมรับการชำระเงินด้วยบัตรวีซ่า (Visa) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้

เมื่อมีการดาวน์โหลดแอป BigPay การสมัครบัตรเติมเงิน BigPay และ/หรือการมีไว้ การใช้ หรือการอนุญาตให้ใช้บัตรเติมเงิน BigPay และหรือแอป BigPay ถือว่าท่านตกลงยินยอมตามข้อตกลงผู้ถือบัตรฉบับนี้ ข้อกำหนดการใช้งาน  ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ห้ามมิให้ดาวน์โหลดแอป BigPay หรือสมัครบัตรเติมเงิน BigPay หากท่านไม่ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้

คำจำกัดความ

เพื่อให้สะดวกต่อการอ้างอิง จึงกำหนดให้ใช้คำจำกัดความดังต่อไปนี้

ข้อตกลง”, “ข้อตกลงผู้ถือบัตร” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อตกลงผู้ถือบัตรฉบับนี้

กฎหมายที่บังคับใช้” หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับกำกับดูแลบทบัญญัติว่าด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์และการออกและ/หรือการใช้บัตร BigPay ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 แนวทางเกี่ยวกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตลอดจนกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดซึ่งกำกับควบคุมการออก การให้ และการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์และบัตร BigPay

ค่าธรรมเนียมรายปี” หมายถึง ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บรายปีเพื่อการใช้บริการบัตรที่ต่อเนื่อง (หากมี)

การถอนเงินผ่านเอทีเอ็ม”, “การทำธุรกรรมผ่านเอทีเอ็ม” หรือ “การถอนเงินสด” หมายถึง ธุรกรรมการถอนเงินสดจากบัตร BigPay ไม่ว่าจะผ่านเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติหรือช่องทางผ่านเคาน์เตอร์ก็ตาม

เติมเงินอัตโนมัติ” หมายถึง ฟีเจอร์และฟังก์ชันอัตโนมัติภายในแอปที่สามารถเรียกเก็บเงินจากแหล่งการชำระเงินของท่านได้โดยอัตโนมัติเพื่อเติมเงินเข้าบัตรของท่านตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่อไรก็ตามที่ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ของท่านมีน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำตามที่เรากำหนดหรือที่ท่านเลือกไว้

ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้” หมายถึง จำนวนเงินตามจริงที่สามารถใช้ได้ทุกเมื่อ (ขึ้นอยู่กับวงเงินหรือเกณฑ์ขั้นต่ำของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับใช้บนบัญชีบัตรของท่าน

แอป”, “แอป BigPay” หรือ “แอปมือถือ” หมายถึง แอปพลิเคชั่นบนมือถือของ BigPay ซึ่งเป็น แอปพลิเคชั่นที่ทำงานบนอุปกรณ์มือถือที่ท่านสามารถลงทะเบียนและสมัครใช้งานบัตร เปิดใช้งาน เข้าถึง ตั้งค่า และแก้ไขบัญชีของท่านได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี รายละเอียดส่วนบุคคล และการแจ้งเตือน บริการสมัครสมาชิกเสริม อีกทั้งยังสามารถดูยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้และรายละเอียดธุรกรรมต่างๆ ระงับบัตร ดำเนินการโอนเงินจากบัตรของท่านไปยังบัตรอีกใบหนึ่ง และติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริการท่านของ  BigPay ได้

บัตร BigPay” หมายถึง บัตรชำระเงินแบบเติมเงินซึ่งมีรูปแบบเป็นบัตรพลาสติกพร้อมฟังก์ชั่นการทำงานแบบไร้สัมผัส (สามารถใช้งาน Visa payWave ได้) โดยใช้ชื่อ Visa และ/หรือเครื่องหมายบริการของ Visa ที่ออกโดย BigPay ตามข้อตกลงฉบับนี้ (และฉบับที่มาแทนและ/หรือต่ออายุใหม่) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือบัตรสามารถทำธุรกรรม

บัตร” หมายถึง บัตร BigPay หรือบัตรเสมือน แล้วแต่กรณี

บัญชีบัตร” หรือ “บัญชี” หมายถึง บัญชีของท่านที่ BigPay กำหนด ดูแลรักษา และดำเนินการให้เกี่ยวกับบัตรของท่าน

วงเงินจัดเก็บในบัตร”, “วงเงินในบัตร” หรือ “วงเงินในกระเป๋าเงิน” หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถคงไว้ในบัญชีบัตรของท่านได้ โดยจำกัดจำนวนที่ 99,999 บาท สำหรับผู้ถือบัตรระดับที่ 1 และจำกัดจำนวนที่ 500,000 บาทสำหรับผู้ถือบัตรระดับที่ 2

ผู้ถือบัตร” หรือ “ผู้ใช้” หมายถึง ท่านซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่สมัครด้วยตนเองและได้รับบัญชีและ/หรือออกบัตรโดย BigPay

เครือข่ายบัตร” หมายถึง วีซ่า (Visa)

ธุรกรรมบัตร” หมายถึง ธุรกรรมทั้งหมดที่เป็นผลมาจากการใช้บัตร BigPay ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ธุรกรรมกับร้านค้าต่างๆ ธุรกรรมซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) ธุรกรรม ณ จุดขาย (POS) หรือ การถอนเงินผ่านเอทีเอ็ม เป็นต้น 

วงเงินในการใช้บัตร” หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ท่านสามารถใช้จ่ายหรือทำธุรกรรมด้วยบัตร ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

เครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัส” หมายถึง อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร ณ จุดขายซึ่งอาจมีการใช้บัตร BigPay ทำธุรกรรมแบบไร้สัมผัสโดยการถือหรือขยับบัตร BigPay บนหรือหน้าอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร ณ จุดขาย

การชำระเงินแบบไร้สัมผัส” หมายถึง ธุรกรรมสำหรับซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่ดำเนินการสำเร็จและมีการเรียกเก็บเงินผู้ถือบัตรผ่านบัญชีของผู้ถือบัตร และดำเนินการโดยการถือหรือขยับบัตร BigPay หน้าเครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัสที่สามารถใช้งานได้ และโดยที่ธุรกรรมดังกล่าวได้รับการบันทึกหรือแสดงขึ้นบนระบบของ BigPay

ธุรกรรมซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ)” หมายถึง ธุรกรรมทั้งหมดที่เป็นผลมาจากการใช้บัตรเสมือน ทั้งนี้ จำกัดเฉพาะการซื้อและขายสินค้าและบริการ หรือการนำส่ง     ข้อมูลการชำระเงิน     ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

เงินอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วม     กับบัตร หรือ ใช้ร่วมกับเครือข่ายที่ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ (“e-money”) โดยกำหนดให้เป็นเครื่องมือการชำระเงินภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติระบบชำระเงิน พ.ศ. 2560

เอกสารระบุตัวตน” หมายถึง เอกสารส่วนตัวที่ระบุตัวตนของท่านซึ่งเราอาจร้องขอจากท่านเป็นคราวไป

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิบัตรประเภทต่างๆ สิทธิในการออกแบบ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Models) หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นที่คล้ายกัน ลิขสิทธิ สิทธิในการออกแบบวงจรบนแผ่นหน้า  (Mask Works Right) สิทธิในความลับทางการค้าและการรักษาความลับ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการ ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่นๆ ซึ่งรวมถึง แอปพลิเคชั่นและการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่นในประเทศใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายหรือโดยสัญญาและไม่ว่าจะสิทธิที่มีผลสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าสิทธินั้นจะเป็นสิทธิที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือจะมีการยื่นขอ ออกให้ หรือได้รับมาในภายหลังก็ตาม

ผู้ออก”, “BigPay”, “เรา” หมายถึง บริษัท บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ออกบัตรหรือบุคคลใดก็ตามที่เราโอนสิทธิให้

ผู้ค้า” หมายถึง บุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลที่รับชำระเงินด้วย Visa ซึ่งรวมถึงบัตรที่มีสัญญลักษณ์รับชำระเงินด้วย Visa

แหล่งที่มาเพื่อการชำระเงิน” หมายถึง ที่สื่อการเงินที่ท่านเลือกจะเพิ่ม บันทึก หรือเชื่อมโยงการชำระเงินหรือแหล่งเงินทุน เช่น บัตรเคริต บัตรเดบิต หรือวิธีการผ่านธนาคารออนไลน์อื่นๆ หรือเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนไปยัง BigPay เพื่อเติมเงินเข้าบัตรของท่านผ่านฟีเจอร์ เติมเงินอัตโนมัติ (Auto Top-up) ในบัตร

ลูกค้า ระดับที่ 1”  หมายถึง ลูกค้าที่ดำเนินการและผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Know-Your- Customer: KYC) อย่างง่าย และอาจมีการเข้าถึงสินค้าและบริการของ BigPay ที่จำกัด และมีสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สินค้าและบริการที่มีความเสี่ยงปกติทั่วไปเท่านั้น

ลูกค้า ระดับที่ 2” หมายถึง ลูกค้าที่ดำเนินการผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Know-Your- Customer: KYC) ระดับสูง (IAL 2.3) เรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสินค้าและบริการทั้งหมดของ BigPay รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง

ช่องทางการเติมเงิน” หมายถึง ช่องทางการเติมเงิน (ตามที่ BigPay แต่งตั้งหรือมอบอำนาจ) ที่สามารถใช้ในการเติมเงินเริ่มต้นและ/หรือการเติมเงินครั้งถัดไปเข้าไปยังบัตร

ธุรกรรม” หมายถึง ธุรกรรมทั้งหมด (รวมถึงจุดขาย การถอนเงินสด หรือซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ)) ที่ทำบนบัตร BigPay หรือบัตรเสมือน

www.bigpayme.com”, “เว็บไซต์” หรือ “ไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ที่ได้รับการโฮสต์โดยเราหรือบริษัทในเครือของเรา

ท่าน”, “ของท่าน”, หรือ “ลูกค้า” หมายถึง ท่าน, ผู้ถือบัตร

Visa” หมายถึง บริษัท Visa Worldwide Pte Limited

บัตรเสมือน” หมายถึง วิธีการชำระเงินแบบเติมเงินลงในบัตรเสมือน (ไม่ใช่บัตรพลาสติก) ด้วยหมายเลขบัญชีหลัก (Primary Account Number: PAN) ที่ออกให้โดย BigPay ภายใต้เครือข่ายการชำระเงินของบัตรตามข้อตกลงฉบับนี้ (และฉบับที่แทนที่และ/หรือฉบับต่ออายุ) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือบัตรสามารถทำธุรกรรมซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) ได้เท่านั้น

บทนำและคำประกาศ

เมื่อมีการดาวน์โหลดแอป BigPay การสมัครบัตร และ/หรือมีการมีไว้ การใช้ หรือการอนุญาตให้ใช้บัตรและ/หรือแอป BigPay ท่านต้องรับรอง รับประกัน และประกาศ ดังนี้

(1) ท่านเป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์ มีสติสัมปะชัญญะสมบูรณ์ และจะต้องไม่วิกลจริตหรือศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย นอกจากนั้น ท่านจะต้องมีสิทธิตามกฎหมายและความสามารถในการตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของตน โดยท่าน     รับรองและรับประกันว่าตนเป็นคนไทยหรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย หรือเป็นชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือได้รับการว่าจ้างภายใต้วีซ่าทำงานที่ถูกต้อง และมีที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ถูกต้องในประเทศไทย ไม่ได้มาจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ (แบล็กลิสต์)โดยสถาบันการเงิน ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการหรือผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีภายในของเราและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงบัญชีหรือฐานข้อมูลทั่วโลกที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างประเทศมีให้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC)) ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ ( Specially Designated National, SDN) ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีหรือฐานข้อมูลตามข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force, FATF) แนะนำหรือให้มา และ/หรือบัญชีอื่นๆ ที่ออกเป็นครั้งคราวโดยหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้เป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

(2) ท่านรับทราบและตกลงว่าเมื่อใดก็ตามหากการรับรอง การรับประกัน และ/หรือคำประกาศข้างต้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเราพบว่าไม่เป็นความจริงหรือพบว่าท่านบิดเบือนความจริง เรามีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการใช้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการระงับ ยับยั้ง หรือยกเลิกธุรกรรมที่ท่านดำเนินการ (หากดำเนินการไปแล้ว) โดยที่จะไม่มีการคืนเงินตามจำนวนเงินของธุรกรรมหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ให้ท่าน และจะดำเนินการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการระงับ ยับยั้ง และ/หรือยกเลิกบัตรของท่าน โดยไม่ต้องรับผิดใดๆ แก่ท่าน

(3) ท่านรับทราบและตกลงว่า เพื่อให้เราสามารถให้บริการ สิทธิประโยชน์ ข้อเสนอ และสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบัตรแก่ท่าน จัดการบัตรและบัญชีบัตรของท่าน อำนวยความสะดวกในการใช้บัตรและการดำเนินการธุรกรรมที่เป็นผลหรือให้เป็นผลผ่านการใช้บัตรของท่าน การแบ่งปัน การถ่ายโอน การเรียกคืน การแก้ไข และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนการสร้างโปรไฟล์สมาชิกและบัญชีผู้ใช้ และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันอาจเกิดขึ้นระหว่าง BigPay บริษัทแม่ ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรา บริษัทย่อย กลุ่มบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ ผู้ได้รับอนุญาตสิทธิ ผู้ได้รับโอนสิทธิ ผู้รับสิทธิที่ได้รับการเสนอชื่อ ตัวแทน นายหน้า ผู้ให้บริการ (รวมถึงเครือข่ายพันธมิตร) ผู้ค้า พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ พันธมิตรทางการค้า ผู้รับเหมาบุคคลนอก หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ (รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแล     เรา)      ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายบัตรและเครือข่ายการชำระเงิน และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดก็ตามที่เราว่าจ้างให้สามารถหรือมาช่วยเราในการให้บริการแก่ท่านหรือเพื่อใช้หรือบังคับใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดก็ตามในขอบเขตที่เราเห็นว่าเหมาะสมและจำเป็นตามดุลพินิจของเราแต่ผู้เดียว ทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศไทย ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว  และท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว และท่านรับทราบและตกลงว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร และรับทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ กล่าวมีผลผูกพันท่านตามกฎหมาย

ข้อจำกัดในการใช้งาน

การออกบัตรอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้งานบางประการ นอกจากเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้แล้ว ดังต่อไปนี้

ท่าน     มีบัญชีบัตรที่เปิดใช้งานอยู่ได้เพียงบัญชีเดียวที่จะสามารถทำธุรกรรมได้

เราอาจตัดสินใจไม่ดำเนินการตามคำขอหรือธุรกรรมของท่านได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะหากเราสงสัยว่าท่านอาจเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย การทุจริตหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

เราจะไม่ดำเนินการตามคำขอหรือธุรกรรมของท่าน หากพบว่าท่านมาจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตร หากท่านถูกขึ้นบัญชีดำ (แบล็กลิสต์)โดยสถาบันการเงิน เป็นธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการหรือผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  หากท่านมีชื่ออยู่ในบัญชีภายในของเราและ/หรือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงบัญชีหรือฐานข้อมูลทั่วโลกที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างประเทศมีให้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC)) มีรายชื่ออยู่ในบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ ( Specially Designated National, SDN) เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง มีชื่ออยู่ในบัญชีหรือฐานข้อมูลตามข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force, FATF) แนะนำหรือให้มา และ/หรือบัญชีอื่นๆ ที่ออกเป็นครั้งคราวโดยหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การยอมรับ การดำเนินการ และ/หรือการจัดการธุรกรรมใดๆ ที่ท่านทำด้วยบัตรนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการยอมรับเดียวกันกับ Visa (แล้วแต่กรณี) และผู้ค้าที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้เราต้องรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากที่ Visa หรือผู้ค้าตัดสินใจไม่ยอมรับ ดำเนินการ หรือจัดการธุรกรรมที่ท่านทำ 

ท่านจะไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือบิดเบือน หรือปฏิเสธไม่ยอมให้ความร่วมมือในการสอบสวนใด ๆ หรือปฏิเสธไม่ยอมให้มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนหรือข้อมูลใดๆ ที่เราร้องขอ

ท่านจะไม่ใช้บัตรเพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นผลเพื่อเหตุผลส่วนตัว ท่านจะไม่ใช้บัตรเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือที่ผิดกฎหมาย หากเรามีเหตุต้องสงสัยหรือพบว่าท่านมีการใช้บัตรเพื่อทำธุรกรรมเพื่อหรือในนามธุรกิจหรือองค์กรที่ไม่บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เราอาจใช้ดุลพินิจของเราแต่ผู้เดียวยกเลิกธุรกรรมของท่าน และ/หรือยับยั้ง ระงับ และ/หรือยกเลิกบัตรของท่านโดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ แก่ท่าน

ท่านจะไม่แทรกแซงการเข้าถึง การใช้บริการ หรือละเมิดลิทธิของผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงการใช้หรือเจตนาใช้บัญชีของผู้ใช้บริการรายอื่นของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต

ท่านจะไม่ใช้บัตรเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ไม่เหมาะสมหรือผิดต่อกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย การจัดซื้อสารเคมีควบคุมหรือยาตามใบสั่งอย่างผิดกฎหมาย การจัดซื้ออาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด การฉ้อโกง การค้าประเวณีหรือการค้าเด็ก หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หรือองค์กรสนับสนุนการก่อการร้าย

ท่านรับทราบว่า BigPay จะไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านใช้บัตรเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการซื้อสินค้าหรือการชำระเงินค่าบริการประเภทใดๆ เช่น ความสูญเสียที่ท่านได้รับจากการที่สินค้าและบริการที่ท่านจ่ายเงินด้วยบัตรไม่ได้รับการจัดส่งหรือสินค้ามีข้อพกพร่อง 

ท่านจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติใดๆ หรือดำเนินการด้วยตนเองในการตรวจสอบหรือทำสำเนาแอป BigPay     

ท่านจะไม่สร้างข่าวลือหรือกระทำการที่อาจส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของ BigPay หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อสร้างความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น

ท่านยอมรับว่าท่านคือเจ้าของอย่างถูกต้องชอบธรรมแต่ผู้เดียวซึ่งเงินที่ใช้เติมเข้าไปยังบัตร และยอมรับว่าเงินที่เติมนั้นมาจากแหล่งเงินส่วนตัวของท่านเอง ท่านจะไม่ใช้เงินจากแหล่งทุนใดที่ท่านไม่มีสิทธิหรืออำนาจในการใช้เงินจากแหล่งดังกล่าวมาเติมเข้าบัตรของท่าน

ท่านสามารถใช้บัตรตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เท่านั้น

ท่านจะต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดรหัสซอฟต์แวร์ที่ใช้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น (แอป BigPay) ของบริษัท

การใช้บัตรไม่ได้เป็นการให้กรรมสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ท่านซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาในบริการของเราหรือเนื้อหาที่ท่านเข้าถึงแต่อย่างใด ท่านจะต้องไมนำเนื้อหาจากบริการของเราไปใช้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือกฎหยานยินยอมให้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้เป็นการให้สิทธิท่านในการใช้แบรนด์หรือโลโก้ที่ใช้ในบริการของเรา ห้ามเคลื่อนย้าย ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศทางกฎหมายที่แสดงอยู่บนหรือแนบมาพร้อมกับบริการของเราโดยเด็ดขาด

ท่านรับทราบและยอมรับว่า หากท่านละเมิดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดดังกล่าวข้างต้น เราจะมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการใช้ดุลพินิจยกเลิกธุรกรรมที่ท่านดำเนินการ (หากดำเนินการไปแล้ว) โดยที่จะไม่มีการคืนเงินตามจำนวนเงินของธุรกรรมหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ให้ท่าน และจะดำเนินการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการระงับ ยับยั้ง และ/หรือยกเลิกบัตรและบัญชีของท่านโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ แก่ท่าน

การสมัครบัตร การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) และการยืนยันตัวตนลูกค้า (Know Your Customer: KYC) 

บัตรสามารถใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นคนไทยหรือมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย หรือเป็นชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือได้รับการว่าจ้างตามวีซ่าทำงานอย่างถูกต้องและมีที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ถูกต้องในประเทศไทย ท่านจะไม่มีสิทธิใช้บัตรหากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือไม่ได้เป็นคนไทย หรือไม่ใช่คนไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย หรือเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือได้รับการว่าจ้างตามวีซ่าทำงานอย่างถูกต้องและไม่มีที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ถูกต้องในประเทศไทย

ท่านสามารถสมัครบัตรผ่านแอป BigPay อย่างไรก็ตาม เราอาจแนะนำช่องทางอื่นสำหรับการสมัครบัตรเป็นครั้งคราว (เช่น ช่องทางการขายที่ได้รับอนุญาตสิทธิหรือบูธการขาย)

ในการสมัครบัตร ท่านจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตร (รวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้ หากมี) เพื่อให้การสมัครของท่านดำเนินการโดยเสร็จสมบูรณ์      

บัตรจะมาพร้อมวงเงินเก็บในบัตรที่เราอนุมัติให้แก่ท่าน ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า           (Customer Due Diligence, CDD)  และขั้นตอนการยืนยันตัวตนลูกค้า (Know-Your-Customer, KYC) จากเราเสียก่อน

BigPay ให้คำมั่นที่จะปกป้ององค์กรของตนจากการเป็นแหล่งของการฟอกเงิน BigPay ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงได้กำหนดให้มีกระบวนการ CDD และ KYC ขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของ BigPay เป็นไปโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ

CDD และ KYC เป็นข้อกำหนดที่จำเป็นตามกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับบุคคลใดก็ตามที่สมัครบัตร ฉะนั้น นอกเหนือจากข้อมูลที่ BigPay เก็บรวบรวมจากท่าน ณ ขณะที่มีการสมัครและลงทะเบียนบัญชีสำหรับบัตรของท่านแล้ว ในการใช้บัตรท่านอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารเพิ่มเติมแก่ BigPay ก่อนเราจึงจะสามารถอนุมัติการสมัครของท่านหรือดำเนินการธุรกรรมของท่านได้

ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวอาจได้แก่ ข้อมูลหรือเอกสารที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบหรือตรวจสอบซ้ำเพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแหล่งที่มาการชำระเงินหรือแหล่งเงินทุนของท่าน วีซ่าหรือใบอนุญาตทำงาน (หากท่านเป็นชาวต่างชาติ) เป็นต้น โดยเราอาจตรวจสอบหรือตรวจสอบซ้ำเพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) นอกจากนั้น ในกรณีที่มีความจำเป็น เราอาจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งอื่นไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สามไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านให้ไว้ นอกจากนั้น เรามีความจำเป็นตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่จะต้องตรวจสอบบุคคลทุกคนที่ใช้หรือมีเจตนาใช้บัตรเทียบกับบัญชีรายชื่อภายในของเราและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ตลอดจนบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลทั่วโลกจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือต่างประเทศสำหรับใช้ดูว่าบุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อก่อร้ายหรือไม่

นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิในการไม่ยอมรับ ยุติ และ/หรือปฏิเสธการสมัครบัตรของท่านตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และ/หรือหากบันทึกของเราแสดงว่าท่านเคยมีบัญชีที่มีประวัติไม่ดีกับเราในอดีตที่เกี่ยวข้องกับบัตรเติมเงินประเภทใดๆ ที่ออกโดย BigPay หรือหากบัตรเติมเงินหรือบัญชีบัตรเติมเงินก่อนหน้านี้ของท่านที่ออกโดย BigPay ถูกตรวจสอบโดยเราเนื่องจากกิจกรรมที่ผิดปกติ น่าสงสัย ฉ้อฉล และ/หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือสงสัยว่ามีการใช้งานในทางที่ผิด หรือถูกบล็อก ยกเลิกหรือยุติโดยเรา เราอาจไม่ยอมรับ ยุติ  และปฏิเสธคำขอของท่านที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) โดยเรา ธนาคารแห่งประเทศไทย (หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด) หน่วยงานรายงานเครดิต หรือเครือข่ายการชำระเงินด้วยบัตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากเราแน่ใจว่าท่านอยู่ในรายชื่อใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การมาจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตรหรือมีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมอยู่ในมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) หากท่านถูกพิจารณาว่าเป็น Specially Designated National (SDN) หากท่านถูกรวมเป็นบุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง (PEP) สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของ PEP (RCA) หรือหากท่านรวมอยู่ในรายการใด ๆ ตามที่ระบุไว้หรือ แนะนำโดย Financial Action Task Force (FATF) และ/หรือรายการอื่น ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจออกประกาศเป็นครั้งคราว และ/หรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ แอป BigPay (หรือระงับ บล็อก หรือยุติธุรกรรมหรือบัตรของท่าน หากได้รับการอนุมัติแล้ว) แม้ว่าแอป BigPay สำหรับบัตรจะเปิดให้ลูกค้าทุกรายที่มีท่านสมบัติตรงตามเกณฑ์ เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธแอป BigPay สำหรับบัตร และ/หรือปฏิเสธการออกบัตรตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น และการตัดสินใจของเราถือเป็นที่สิ้นสุด

ถือเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งในการสมัครบัตรที่ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้มาในระหว่างการสมัครบัตรนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนตลอดเวลา และ BigPay ไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ ของท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน การยกเลิกบัตร หรือความคลาดเคลื่อนหรือความสูญเสียทางการเงินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีบัตรของท่าน ในกรณีที่เราพบว่าท่านสร้างใบสมัครปลอมหรือใช้ข้อมูลหรือเอกสารปลอมในการสมัครบัตร เราจะยับยั้ง ยกเลิก หรือยุติการสมัครหรือบัตรของท่านทันทีโดยไม้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเรามีสิทธิเก็บเอาจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่าน (รวมถึงค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม (ถ้ามี)) และเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านจากเหตุดังกล่าว  อีกทั้งเรายังมีสิทธิดำเนินการกับท่านตามที่มีความจำเป็นหรือตามที่กฎหมายหรือหน่วยงาราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รวมถึงการแจ้งเรื่องของท่านต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

เมื่อเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้แล้ว ท่านตกลงและยินยอมจะชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการใช้บัตรตามข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม (ถ้ามี) ค่าบริการบัญชี ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมธุรกรรมข้ามแดน ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่าน ATM ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรแทนบัตรเดิม ค่าบริการแจ้งเตือนทาง SMS ค่าธรรมเนียมการเรียกดูข้อมูลการซื้อสินค้า  ค่าบริการเติมเงิน และค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรตามที่เรา (หรือพันธมิตรของเรา) กำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขค่าธรรมเนียมและค่าบริการดังกล่าวหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ถ้ามี) สำหรับบริการใหม่ (ซึ่งเป็นบริการเสริม) ที่อาจมีการเสนอให้ท่านเป็นครั้งคราว การแก้ไขค่าธรรมเนียมและค่าบริการหรือการแนะนำค่าธรรมเนียมใหม่จะมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ สามสิบ (30) วัน  ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ผ่านแอปมือถือและ/หรือเว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมที่ท่านจ่ายให้เราเกี่ยวข้องกับบัตรนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม นอกจากนั้น หากเราไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้จากบัตรได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการบัญชีสำหรับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาหนึ่งเดือน) เนื่องจากการที่บัญชีของผู้ใช้ไม่มียอดเงินคงเหลือในเดือนนั้นๆ เราขอสงวนสิทธิและมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวย้อนหลังเมื่อผู้ใช้เติมเงินเข้าบัตรและบัญชีมียอดเงินคงเหลือเพียงพอ

โปรดตรวจสอบรายการค่าธรรมเนียมและค่าบริการในแอปมือถือและ/หรือเว็บไซต์และ/หรือตามที่ระบุไว้ในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (มีอยู่ในแอป BigPay มือถือหรือเว็บไซต์) อยู่เสมอเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่าสุดที่บังคับกับบัตร

วงเงินจัดเก็บในบัตรและวงเงินในการใช้บัตร

วงเงินบัตรคือจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถอยู่ในบัญชีของท่านได้ ณ เวลาหนึ่งๆ วงเงินในบัตรอาจแตกต่างกันไปตามตามผลิตภัณฑ์บัตรเติมเงิน BIG โดยท่านไม่สามารถเติมเงินเกินวงเงินบัตรที่เราได้กำหนดให้สำหรับบัตรและอนุมัติให้ท่าน

หากท่านเป็นลูกค้าระดับที่ 1

วงเงินบัตร คือ 99,999 บาท

วงเงินในการใช้บัตร คือ 50,000 บาทต่อเดือน

หากท่านเป็นลูกค้าระดับที่ 2

วงเงินบัตร คือ  500,000 บาท

วงเงินในการใช้บัตร คือ 200,000 บาทต่อเดือน

เราขอสงวนสิทธิในการกำหนดวงเงิน เกณฑ์ และ/หรือข้อจำกัดตามความจำเป็นสำหรับวงเงินจัดเก็บในบัตรและวงเงินในการใช้บัตรของท่าน (รวมถึงในส่วนของการเติมเงินหรือจำนวนเงินเติมสูงสุด ธุรกรรมบัตร หรือธุรกรรม) เป็นครั้งคราว โดยจะกำหนดตามดุลพินิจของเราแต่ผู้เดียว 

ไม่ว่าท่านจะได้รับการออกบัตรเสมือนและบัตร BigPay ให้หรือไม่ก็ตาม ท่านจะมีวงเงินในบัตรแบบเดียวกันและจะมีบัญชีบัตรเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น โดยทั้งบัตรเสมือนและบัตร BigPay จะผูกกับบัญชีบัตรเดียวกันเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น 

กรณีสมัครใช้บริการ BigPay โดยที่เอกสารแสดงตนไม่ครบถ้วนถูกต้อง BigPay ขอสงวนสิทธิที่จะอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และการตัดสินใจดังกล่าวจะถือเป็นที่สุด 

การออกบัตรเสมือน

เมื่อการสมัครของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับบัตรเสมือนจริง ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของบัตรเสมือนบนแอป BigPay และท่านสามารถใช้บัตรเสมือนได้ทันที (เมื่อท่านเติมเงินในบัตรเสมือนด้วยเงินเพียงพอ) สำหรับธุรกรรมซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) ท่านไม่สามารถทำธุรกรรม ณ จุดขาย (POS) และถอนเงินสดด้วยบัตรเสมือนได้

การจัดส่งบัตร BigPay

เมื่อการสมัครของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับบัตรเสมือน  หากท่านต้องการรับบัตร BigPay สำหรับการทำธุรกรรมเพิ่มเติม เช่น การทำธุรกรรมด้วยตนเอง ณ จุดขาย (POS) และการถอนเงินสด ท่านต้องสมัครและชำระค่าธรรมเนียมที่จำเป็น (เว้นแต่เราจะยกเว้นค่าธรรมเนียม) ทั้งนี้ ท่านจะไม่ได้รับบัตร BigPay โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ท่านจะสมัครบัตรและชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรพลาสติก (เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น)

หากท่านสมัครบัตร BigPay และชำระค่าธรรมเนียมที่จำเป็น (เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น) บัตร BigPay ของท่านจะถูกส่งถึงท่านภายในสิบสี่ (14) วันทำการหลังจาก BigPay ได้รับคำขอของท่าน (และเมื่อเราได้รับการเติมเงินขั้นต่ำของท่านแล้ว  และภายหลังจาก BigPay ได้รับเอกสารจำเป็นที่เกี่ยวข้องของท่าน และมีการตรวจสอบเรียบร้อย) อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นปัจจุบันและถูกต้องในรายละเอียดการสมัครของท่าน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บัตร BigPay ของท่านถูกส่งไปยังที่อยู่ซึ่งไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน โดยเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหากท่านใส่รายละเอียดที่อยู่ทางไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง และ BigPay ได้นำส่งบัตร BigPay ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดการสมัครของท่าน แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่ารายละเอียดที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ท่านให้และอยู่ในบันทึกของเรานั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน ทำให้ท่านยังไม่ได้รับบัตร  BigPay  ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว 

ท่านจะต้องมีที่อยู่ทางไปรษณีย์ในประเทศไทยเพื่อที่เราจะได้สามารถดำเนินการและอนุมัติการสมัครของท่านได้ ที่อยู่ทางปรษณีย์นอกประเทศไทยและที่อยู่ที่มีปรากฎเลขของตู้รับจดหมายในไปรษณีย์ (“ตู้ปณ.”)จะถูกปฏิเสธ และเราจะไม่ดำเนินการหรืออนุมัติการสมัครดังกล่าว

ในกรณียกเว้น และตามการพิจารณาเป็นรายกรณีไป หากมีการส่งคืนบัตร BigPay มายังเรา และต่อมาท่านประสงค์จะมารับบัตร  BigPay โดยตรงจากเรา ท่านสามารถทำได้ (โดยเราจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบและกำหนดเวลาและวันที่ที่เหมาะสม) แต่ท่านจะต้องนำเอกสารระบุตัวตนตัวจริงมาให้ด้วยเพื่อรับบัตร BigPay โดยอนุญาตให้ท่านในฐานะผู้ใช้ (ตามชื่อที่ระบุในรายละเอียดการสมัคร) เท่านั้นที่จะสามารถมารับบัตร BigPay ได้

เ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้และมีผลผูกพันเกี่ยวกับการใช้บัตร BigPay  เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชดใช้แก่ท่านในกรณีที่ธุรกรรมที่ทำผ่าน BigPay ไม่ได้รับการยอมรับด้วยเหตุผลใดก็ตาม  

การเปิดใช้งานบัตร BigPay

ท่านจะต้องเปิดใช้งานบัตร BigPay ก่อนจึงจะสามารถใช้ทำธุรกรรมใดๆ ได้ โดยสามารถเปิดใช้งานบัตร BigPay ได้     ในแอปมือถือ

การเติมเงินเข้าบัญชีบัตร

ท่านสามารถเติมเงินขั้นต่ำหรือเงินเพิ่มเติมไปยังบัตรของท่านได้ผ่านช่องทางเติมเงินที่มีให้บริการ การเติมเงินเข้าบัญชีบัตรสามารถเติมเป็นเงินบาทไทยได้เท่านั้น โดยเงินเติมควรมาจากแหล่งเงินทุนส่วนตัวของท่านเอง เราอาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรในการกำหนดจำนวนเงินที่สามารถเติมเข้าบัตรหรือจำนวนเงินเติมขั้นต่ำสำหรับธุรกรรมการเติมเงินแต่ละครั้งได้เป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำกับดูแล ท่านไม่สามารถเติมเงินบัตรเกินวงเงิน     สูงสุดตามที่กำหนดและอนุมัติให้สำหรับบัตรของท่านได้  เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับชดใช้สำหรับข้อพิพาท (หรือความสูญเสีย) เกี่ยวกับเงินที่เกินหากท่านพยายามหรือได้พยายามหรือมีการเติมเงินจริงเกินกว่าวงเงิน     สูงสุด และเราขอสงวนสิทธิดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมถึงการยับยั้ง ระงับ ยุติ และ/หรือยกเลิกบัตรของท่าน หากพบว่าท่านยังคงมีความพยายามจะกระทำเช่นนั้นอยู่ ทั้ง ๆ ที่มีการกำหนดวงเงินจำกัดสำหรับบัตรไว้แล้ว

ในกรณีที่มีการเติมเงินเกินจำนวนวงเงิน เราอาจดำเนินการคืนเงินที่เกินดังกล่าวโดยเช็คหรือนำฝากเข้าบัญชีธนาคาร     ของท่าน (โดยมีข้อแม้ว่าท่านจะต้องให้รายละเอียดบัญชีธนาคารไว้กับเรา) หรือผ่านช่องทางอื่นตามที่เรากำหนด หรือนำเงินเกินดังกล่าวฝากกลับเข้าบัญชีบัตรของท่าน หากยอดเงินคงเหลือของท่านมีเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่ผู้เดียวหรือเป็นไปตามนโยบายภายในของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เราขอย้ำเตือนให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถเติมเงินได้เท่า     วงเงินบัตรสูงสุดเท่านั้น (รวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับวงเงินบัตรสูงสุดของผู้ถือบัตรบางราย) ที่เรากำหนดหรืออนุมัติ และเราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามที่เห็นสมควร หรือยุติหรือยกเลิกบัตรของท่านเนื่องจากการไม่ยอมปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว นอกจากนั้น เราขอสงวนสิทธิหักเงินจากบัตรของท่านที่มีการเติมเข้าบัตรเกินจำนวนหรือด้วยความผิดพลาด

การเติมเงินทั้งหมดจะไม่ถือเป็นอันสำเร็จจนกว่าเราจะได้รับและดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การเติมมูลค่าเงินเพิ่มในบัตรอาจล่าช้าจนกว่าเราจะได้รับเงินจริงและดำเนินการชำระเงินตามจริง ในระหว่างการล่าช้าดังกล่าว จำนวนเงินที่ท่านโอนไปท่านจะยังไม่สามารถใช้ได้ในบัตร เราขอสงวนสิทธิยอมรับหรือปฏิเสธคำขอเติมมูลค่าเงินเพิ่มเติมไปยังบัตรหรือทำธุรกรรมเติมเงินไปยังบัตร ท่านตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ แก่ท่านในกรณีที่เกิดการล่าช้าในการเติมเงินหรือการฝากเงินเข้าบัญชีบัตรของท่านในกรณีที่ความล่าช้าดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของเรา

สำหรับช่องทางการเติมเงินทั้งหมดที่เรามีให้บริการ โปรดดูรายละเอียดที่แอปมือถือ ช่องทางการเติมเงินของเราที่     อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต      โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากตัวแทนหรือพันธมิตรดังกล่าวสำหรับช่องทางการเติมเงินที่ดำเนินการโดยตัวแทนหรือพันธมิตรที่ได้รับมอบอำนาจของเรา      ทั้งนี้ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) โดยท่าน     สามารถตรวจสอบรายละเอียดในค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับค่าธรรมเนียมที่บังคับใช้อยู่ ณ ขณะนั้น

การชำระเงินและการเติมเงินอัตโนมัติ

ในกรณีที่ท่านประสงค์หรือได้สมัครใช้งานฟังก์ชั่นเติมเงินอัตโนมัติที่เราให้บริการหรืออาจจะมีให้บริการ ท่านยืนยัน ยินยอม และอนุญาตโดยไม่สามารถยกเลิกได้ที่ให้เรา (i) เพิ่ม บันทึก หรือเชื่อมโยงแหล่งที่มาการชำระเงินของท่านเพื่อเติมเงินบัตรของท่านผ่านฟีเจอร์เติมเงินอัตโนมัติในแอปมือถือ (ii) รักษา บันทึก และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแหล่งที่มาการชำระเงินสำหรับฟังก์ชั่นเติมเงินอัตโนมัติ และ (iii) เรียกเก็บและหักเงินจากแหล่งที่มาการชำระเงินของท่านโดยอัตโนมัติสำหรับเงินเติมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อใดก็ตามที่มีการใช้หรือเปิดใช้งานฟังก์ชั่นเติมเงินอัตโนมัติ ท่านยังตกลงและยอมรับอีกว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ออกแหล่งที่มาการชำระเงินกำหนด

อายุใช้งาน

บัตรสามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่ระบุบนหน้าบัตร (“ระยะเวลาที่สามารถใช้ได้”) หลังจากระยะเวลาที่สามารถใช้ได้ ท่านจะได้รับการออกบัตรใหม่ให้ เว้นแต่ท่านมีคำชี้แนะเป็นอย่างอื่นหรือเรามีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่นหรือปฏิเสธ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการตัดสิทธิจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การที่เราต่อบัตรใหม่ให้ท่านเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาใช้งานให้ถือเป็นดุลพินิจของเราโดยเด็ดขาดแต่ผู้เดียว เราอาจปฏิเสธการต่ออายุบัตรหรือคำขอเปลี่ยนบัตรแทนใบเดิมตามดุลพิจิจของเรา และการตัดสินใจของเราถือเป็นที่สุด

ผู้ถือบัตร

ผู้ถือบัตรคือบุคคลที่สมัครและออกบัตรด้วยตนเอง

การใช้บัตร

เมื่อการสมัครบัตรได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับการออกบัตรเสมือนให้ก่อน ท่านสามารถดูรายละเอียดของบัตรเสมือนบนแอปและสามารถใช้บัตรเสมือนได้ทันที (เมื่อท่านเติมเงินบัตรเสมือนด้วยเงินที่เพียงพอ) สำหรับธุรซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์      (อี-คอมเมิร์ซ)

บัตร BigPay ทั้งหมดได้รับการออกด้วยฟังก์ชั่นไร้สัมผัสและสามารถใช้งาน Visa payWave ได้ เมื่อมีการเปิดใช้งานบัตร BigPay และท่านได้เติมเงินบัตรด้วยเงินที่เพียงพอ ท่านสามารถเริ่มใช้บัตร BigPay เพื่อซื้อสินค้าและบริการได้ทั่วโลกทุกที่ที่รับบัตร Visa และยังสามารถกดเงินสดที่ตู้ ATM หรือสถาบันการเงินที่มีชื่อและ/หรือโลโก้ Visa

การที่ท่านใช้บัตรเสมือนหรือบัตร BigPay ซื้อสินค้าและบริการแต่ละครั้ง ท่านอนุญาตให้เราหักเงินจากบัญชีบัตรของท่าน

บัตรไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้และให้ใช้ได้เฉพาะท่านในฐานะผู้ถือบัตรเท่านั้น ท่านจะต้องไม่ใช้บัตรเป็นหลักค้ำประกันเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม  ท่านจะต้องไม่ให้บัตรหรือหมายเลขบัญชีบัตรของท่านแก่บุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวนำไปใช้สำหรับชำระค่าบริการ การระบุตัวตนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หากท่านกระทำเช่นดังกล่าว ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าบริการที่จ่ายด้วยบัตรอันเนื่องจากการกระทำดังกล่าว นอกจากนั้น ท่านไม่สามารถใช้บัตรสำหรับธุรกิจและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าซึ่งเราเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถยอมรับได้ และเรามีสิทธิยับยั้งการอนุญาตให้ใช้บัตรสำกรับกิจกรรมดังกล่าวด้วย

การที่ท่านใช้บัตรในส่วนของวงเงินของบัตรจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวงเงิน บัตรและวงเงินในการใช้บัตร หากท่านเลือกใช้บริการเสริมใดๆ ที่เรามีให้ (ถ้ามี) ท่านจะต้องคงรักษาจำนวนเงินขั้นต่ำไว้ตามที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าว เราอาจกำหนดวงเงินและขีดจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบางประเภทโดยท่านไม่สามารถจะใช้เกินขีดจำกัดนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือรายเดือน เป็นต้น เราอาจปฏิเสธการทำธุรกรรมหรือธุรกรรมบัตร หรือจำกัดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมโดยอาจจำกัดจำนวนต่อครั้งหรือจำกัดจำนวนทั้งหมดรวมกันก็ได้

ท่านควรตรวจสอบบัญชีของท่านอยู่เสมอเพื่อดูยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ก่อนจะใช้บัตร โดยจะต้องมั่นใจว่าบัญชีมีเงินเพียงพอในการชำระธุรกรรมแต่ละครั้งและจะต้องครอบคลุมจำนวนเงินรวมที่ทำธุรกรรมบนบัญชีของท่าน รวมถึง การซื้อ ธุรกรรมที่ทำซ้ำๆ การถอนเงินสด ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ หากจำนวนเงินรวมในบัญชีบัตรของท่านมีไม่เพียงพอ ท่านอาจจะต้องจัดการชำระเงินด้วยตนเองกับผู้ค้าที่มีการซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆ หากท่านไม่จ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ (หากมี) ท่านจะไม่สามารถใช้บัตรได้ และเรามีสิทธิยับยั้ง ระงับ และ/หรือยกเลิกบัญชีบัตรของท่าน

โดยไม่เป็นการเสียสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการปฏิเสธของผู้ค้าหรือสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครือข่ายบัตรให้ยอมรับการจ่ายด้วยบัตรของท่าน

ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำด้วยบัตรของท่านจะปรากฏและแสดงให้เห็นในบัญชีบัตรของท่านหลังจากธุรกรรมดังกล่าวได้รับการส่งโดยผู้ค้าหรือธนาคารผู้รับเงิน และได้รับการดำเนินการโดยเครือข่ายการชำระเงินของเครือข่ายบัตรให้แก่ BigPay.

โปรดทราบว่าเนื่องด้วยข้อกำหนดในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) และขั้นตอนการตวจสอบความปลอดภัย BigPay ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ และธุรกรรมใดๆ บนบัญชีบัตรของท่านได้ทุกเมื่อ เพื่อคุ้มครองท่านและเงินของท่าน และเพื่อให้เกิดความถูกต้องและความปลอดภัยต่อบัญชีของท่านไม่ให้มีการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย การฉ้อโกง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน BigPay มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และเนื่องด้วยกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้เราต้องขอ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ของเราและให้มีการตรวจสอบบัญชีตามรอบระยะเวลาด้วย  ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มักประกอบด้วยขั้นตอนเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบตัวตนเพิ่มเติม การชำระเงินและแหล่งที่มาเงินทุน และข้อมูลธุรกรรมอื่นๆ ที่เราจำเป็นต้องติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดการล่าช้าในการดำเนินการธุรกรรม จนกว่าการตรวจสอบยืนยันดังกล่าวจะแล้วเสร็จเป็นที่น่าพอใจ  ในกรณีที่ธุรกรรมของท่านอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติม (รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) อาจมีการระงับธุรกรรมของท่านไว้ชั่วคราวในระหว่างที่เรารวบรวมและตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบยืนยัน

เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธไม่ดำเนินการธุรกรรมให้แก่บางบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตรหรือมีความเสี่ยงถูกคว่ำบาตรสูง บุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดยสถาบันการเงิน ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการหรือผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ บุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีภายในของเราและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย รวมถึงบัญชีหรือฐานข้อมูลทั่วโลกที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างประเทศมีให้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC)) มีรายชื่ออยู่ในบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ ( Specially Designated National, SDN) และบัญชีอื่นๆ ที่ออกเป็นครั้งคราวโดยหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธไม่ดำเนินการธุรกรรมใดๆ ในนามของบุคคลที่อาจมีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมือง หรือเป็นสมาชิกครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง 

หากมีการใช้บัตรในลักษณะที่นอกเหนือไปจากที่อนุญาตในข้อตกลงผู้ถือบัตรฉบับนี้ เราอาจเลือกยอมรับธุรกรรมและหักหรือฝากเงินจากบัตรตามจำนวนนั้นโดยไม่เป็นการสละสิทธิใดๆ ของเรา ทั้งนี้เป็นไปในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต กิจกรรมการเดิมพันหรือการพนันออนไลน์ถือเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้รับ อนุญาตที่ให้ทำด้วยบัญชีบัตรของท่านได้ และท่านตกลงว่าเราไม่มีหน้าที่และ/หรือพันธะผูกพันในการตรวจติดตามและยับยั้งการใช้บัตรเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด หากเราพบว่าบัตรของท่านมีการใช้งานเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกง เรามีสิทธิระงับ ยับยั้ง และ/หรือยกเลิกการใช้บัตรทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ นอกจากนั้น BigPay ขอสงวนสิทธิยับยั้ง ระงับ หรือปฏิเสธธุรกรรมใดๆ ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

เราขอสงวนสิทธิระงับ เพิกถอน และ/หรือยับยั้งการเติมเงินใดๆ ไปยังบัตรของท่านที่เราพบและ/หรือได้รับแจ้งมาจากบุคคลที่สาม (รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทย Visa และ/หรือสถาบันการเงินอื่นๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) ว่าเป็นการเติมเงินที่ผิดปกติ ต้องสงสัย ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต และเรามีสิทธิดำเนินการกับท่านตามที่เราเห็นสมควรสำหรับธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงการยับยั้ง ระงับ และ/หรือยกเลิกบัตรและบัญชีบัตรของท่าน

เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบในการแก้ไข ปรับ หรือกู้คืนจำนวนเงินใด ๆ จากบัตรของท่านสำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่ท่านทำ (ไม่ว่าจะเกิดจากข้อผิดพลาด ความประมาทเลินเล่อ หรืออื่น ๆ ของท่าน) หากธุรกรรมดังกล่าวได้รับการรับรองความถูกต้องอย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการหักเงินจากบัญชีบัตรของท่านเนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากท่านหรือเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของท่าน (และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกคืนเงินดังกล่าว) หากธุรกรรมดังกล่าวได้รับการรับรองความถูกต้องอย่างเหมาะสมแล้ว

แอปมือถือ

ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตั้งค่าบัญชีบัตรของท่านเอง และ BigPay จะไม่รับผิดชดใช้สำหรับข้อผิดพลาดหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือประสบกับท่านอันเนื่องมาจากการตั้งค่าหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเป็นผู้ดำเนินการหรือกรอกลงในแอปมือถือ 

การหักเงินอัตโนมัติ

หากท่านเลือกจะสั่งหรือมอบอำนาจให้เราหักจำนวนเงินจากบัตรของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ (ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงินผัดผ่อนหรืองวดชำระ) ที่ท่านจำเป็นต้องจ่ายให้บุคคลที่สามรวมถึงผู้ค้า เราจะดำเนินการตามคำสั่งและการมอบอำนาจให้หักเงินหรือหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีบัตรของท่านในวันที่กำหนด (ถ้ามี) สำหรับการชำระเงินให้บุคคลที่สามตามจำนวนเงินที่กำหนด

บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบัตร

บัตรของท่านอาจมีบริการ ข้อเสนอ หรือโปรแกรมต่างๆ มากกว่าหนึ่งรายการในเวลาเดียวกัน เราอาจมีการแนะนำบริการ ข้อเสนอ หรือโปรแกรมใหม่เกี่ยวกับการใช้บัตรเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเสนอโปรโมชั่น กิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ อาจมีการกำหนดและบังคับใช้เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวสำหรับบัตรในส่วนของบริการ ข้อเสนอ โปรแกรม กิจกรรม หรือแคมเปญดังกล่าว โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบข้อกำหนดและเงื่อนไข (หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม) ของบริการ ข้อเสนอ หรือโปรแกรมดังกล่าว ณ เวลาที่มีการแนะนำบริการ ข้อเสนอ และโปรแกรมดังกล่าว (ถ้ามี) ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข (หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม) ของบริการ ข้อเสนอ หรือโปรแกรมดังกล่าวจะมีผลผูกพันท่านเช่นเดียวกันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้

บริการแจ้งเตือนทาง SMS

เราอาจมีบริการแจ้งเตือนทาง SMS สำหรับบัตรของท่าน (โดยมีข้อแม้ว่าบัตรของท่านต้องยังสามารถใช้ได้ดีและ/หรือไม่ถูกระงับหรือยับยั้งจากเรา) หากมีการให้บริการนี้ จะมีการส่งการแจ้งเตือนผ่านบริการส่งข้อความสั้น (“SMS”) โดยอาศัยดุลพินิจของเราตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว ดังนี้ (ก) แจ้งเตือนการใช้บัตรครั้งแรก (ข) แจ้งเตือนการทำธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศซึ่งเกินมูลค่าที่กำหนด และ (ค) แจ้งเตือนการธุรกรรมที่ผิดปกติหรือต้องสงสัย   ทั้งนี้ บริการแจ้งเตือนทาง SMS อยู่ภายใต้เงื่อนไขในข้อตกลงของท่านกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่าน  ท่านจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าโทรศัพท์มือถือและหมายเลขของท่านสามารถรับการส่งข้อความได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือได้กำหหนดไว้ด้วยตัวท่านเอง

การแจ้งเตือนทาง SMS แต่ละครั้งจะไม่มีการเข้ารหัสและอาจมีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมของท่านอยู่ด้วย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยให้แก่โทรศัพท์มือถือของท่าน เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าด้วยวิธีการใดแก่ท่าน (หรือบุคคลที่สาม) หากมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ท่านในฐานะผู้ถือบัตรดูหรือเข้าถึงการแจ้งเตือนทาง SMS ใดๆ เราจะไม่รับผิดชดใช้ในความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ต้นทุน (รวมถึงต้นทุนทางกฎหมายบนฐานการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน) ที่อาจเกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด จากกรณีดังต่อไปนี้ (ก) SMS ไม่ได้ถูกส่ง ส่ง SMS ล่าช้า หรือส่ง SMS ผิดเลขหมาย (ข) ไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS (ค) เนื้อหาในการแจ้งเตือนทาง SMS ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ (ง) การพึ่งพาหรือใช้ข้อมูลที่ให้ไปใน SMS เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือ (จ) บุคคลที่สามไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตามได้ข้อมูลบัญชีบัตรของท่านซึ่งอยู่ในการแจ้งเตือน SMSโดยการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือของท่าน 

การแจ้งเตือนทาง SMS ไม่ถือเป็นการบันทึกบัญชีหรือธุรกรรมบัตรที่เกี่ยวช้องกับการแจ้งเตือนนั้นๆ เราจะไม่รับผิดชอบหรือมีพันธะผูกพันเพิ่มเติมในส่วนของการใช้ หรือธุรกรรม หรือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับบัญชีบัตร บริการแจ้งเตือนทาง SMS ไม่ได้แปลว่าท่านไม่ต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัตรและบัญชีบัตรรวมถึงการป้องกันไม่ให้มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด และไม่ได้หมายความว่า BigPay จะรับผิดชอบสำหรับการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับบัญชีบัตร  ทั้งนี้ บริการแจ้งเตือนทาง SMS อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมนียม โปรดดูรายละเอียดในค่าธรรมเนียมและค่าบริการบนแอปมือถือหรือที่เว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับค่าบริการที่มีการเรียกเก็บสำหรับบริการแจ้งเตือนทาง SMS ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับบริการแจ้งเตือนทาง SMS จะมีผลผูกพันท่าน และจะบังคับใช้เพิ่มเติมและไม่ใช่เป็นการแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ 

ธุรกรรมที่เกิดข้อพิพาท – สินค้า/บริการ

เราจะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดสำหรับสินค้าและบริการ (รวมถึงการจัดส่ง ประสิทธิภาพ สินค้าหรือบริการสามารถซื้อขายได้ หรือความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์) ที่มีการซื้อด้วยบัตรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่สถานประกอบการของผู้ค้า หรือมีการสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ อีเมล โทรเลข โทรศัพท์ หรือทางออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการอื่นใดที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรของท่านในการซื้อสินค้าและบริการ  นอกจากนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในการจัดส่ง ท่านภาพ ความปลอดภัย ความชอบด้วยกฎหมาย ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หรือด้านอื่นๆ ของสินค้าและบริการ (รวมถึงความชำรุดหรือบกพร่องในสินค้าและบริการ) ที่ท่านซื้อจากผู้ค้าด้วยบัตรของท่าน  ข้อพิพาทต่างๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าและบริการจะต้องแจ้งโดยตรงต่อผู้ค้าที่ท่านซื้อสินค้าและบริการมา  ท่านตกลงจะจัดการแก้ไขข้อพิพาทโดยตรงกับผู้ค้าที่รับจ่ายด้วยบัตรของท่านหรือเป็นสถาบันสมาชิกของเครือข่ายบัตรที่เกี่ยวข้อง และท่านจะต้องชำระเงินจำนวนทั้งหมดให้แก่เราตามที่กำหนดในข้อตกลงฉบับนี้แม้ว่าจะมีข้อพิพาทก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิเรียกร้อง กับเราหรือระงับการชำระเงินแก่เราอันเนื่องจากการฟ้องร้องดังกล่าวหรือในกรณีใดก็ตามเกี่ยวกับที่ท่านฟ้องร้องผู้ค้าหรือสถาบันสมาชิกเครือข่ายบัตร ท่านจะไม่ฟ้องร้องหรือดำเนินการทางกฎหมายกับเราสำหรับการฟ้องร้องที่ท่านมีกับผู้ค้า หรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการจัดส่ง ความปลอดภัย ความชอบด้วยกฎหมาย ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หรือด้านอื่นๆ ของสินค้าและบริการที่ท่านซื้อจากผู้ค้า

 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นเนื่องจากท่านมีการทำธุรกรรมต้องห้ามหรือมีการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านตกลงจะรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ BigPay ดำเนินการระงับข้อพิพาทและ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนความรับผิดทางกฎหมาย ความสูญเสีย หรือความเสียหายอื่นใดต่อบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน  ในกรณีที่ BigPay ต้องจ่ายค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินชดเชยอื่นใดแก่หน่วยงานภาครัฐและ/หรือบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวของท่าน ท่านตกลงจะรับผิดชอบคืนเงินค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ และ/หรือเงินชดเชยอื่นใดให้แก่บริษัท

ท่านจะต้องกรอกหมายเลยประจำตัว 6 หลัก (“PIN”) เพื่อยืนยันตัวตนแทนการเซ็นชื่อในใบบันทึกการทำธุรกรมเมื่อชำระเงิน ณ      จุดขายสำหรับการทำธุรกรรมกับผู้ค้าในประเทศหรือต่างประเทศโดยใช้บัตร BigPay ที่สามารถใช้ PIN ได้ การกรอก PIN หรือหมายเลขระบุตัวตน หรือรหัสผ่านในระบบ อิเล็กทรอนิกส์นั้น ท่านต้องระบุการยอมรับว่าจำนวนเงินของธุรกรรมนั้นถูกต้อง โดยท่านจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าจำนวนเงินในการทำธุรกรรมนั้นถูกต้อง จึงกรอก PIN หรือหมายเลขระบุตัวตน หรือรหัสผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ BigPay ขอสงวนสิทธิยับยั้ง ระงับ หรือปฏิเสธธุรกรรมใดๆ ตามดุลพินิจของตนแต่ผู้เดียว

ธุรกรรมซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) 

หากท่านใช้บัตรสำหรับธุรกรรมซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) ในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านทางออนไลน์หรือแอปมือถือบุคคลที่สาม ท่านจะต้องรับผิดชอบความปลอดภัยในการใช้งานทุกครั้งแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงว่าการเข้าถึงข้อมูลบัตรของท่านบนอินเทอร์เน็ตหรือผ่านแอปมือถือบุคคลที่สามจะต้องมีการพิสูจน์ทราบตัวตนที่เพียงพอ โดยเราไม่มีพันธะผูกพันในการตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนใดๆ หรือไม่ได้อยู่ภายใต้การอนุญาตสิทธิของบุคคลที่เข้าถึงข้อมูลบัตรของท่าน และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำเกี่ยวกับการใช้บัตรดังกล่าวของท่าน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านแอปมือถือบุคคลที่สาม หากเรามีเหตุสงสัยในการพิสูจน์ทราบตัวตนดังกล่าว หรือหากเรามีความเห็นว่าเป็นการกระทำในลักษณะอันต้องสงสัย ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม นอกจากนั้น BigPay ขอสงวนสิทธิยับยั้ง ระงับ หรือปฏิเสธธุรกรรมใดๆ ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว สำหรับธุรกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการผ่านกลไกการยืนยันตัวตนสองปัจจัยหรือระบบความปลอดภัย 3 มิติ เราจะไม่รับพิจารณาข้อพิพาทจากท่านในกรณีที่ท่านไม่ได้อนุญาติหรือมีส่วนร่วมในธุรรรมนั้นๆ และท่านจะไม่สามารถรียกร้องขอคืนเงินสำหรับธุรกรรมนั้นซึ่งได้รับการดำเนินการภายใต้กลไกการยืนยันตัวตนสองปัจจัยหรือระบบความปลอดภัย 3 มิติ ในกรณีของธุรกรรมที่มีการยืนยันตัวตนสองปัจจัยหรือระบบความปลอดภัย 3 มิติ เราจะยินยอมให้มีการคืนเงินได้เฉพาะกรณีที่ไม่มีการอนุญาตสิทธิ เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ ไม่มีการให้บริการ และการฝ่าฝืนการรับบัตรอื่นๆ ตามกฎระเบียบการคืนเงินของบัตรที่เครอข่ายบัตรได้กำหนดไว้ 

การถอนเงินสดและ/หรือการทำธุรกรรมผ่าน ATM

ท่านอาจขอถอนเงินสด โดยการใช้บัตร BigPay ที่ตู้ ATM ที่อยู่ในเครือข่ายการชำระเงินของเครือข่ายบัตร หรือที่ตู้ ATM ของธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดที่มีตราสัญลักษณ์เครือข่ายบัตร ทั้งนี้ การถอนเงินจะต้องอยู่ภายใต้วงเงินการถอนที่เราหรือธนาคารกำหนด แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

การถอนเงินสดจะสามารถทำได้นอกประเทศไทยเท่านั้น และจะเป็นการถอนในสกุลเงินของของประเทศนั้นๆ สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศทั้งหมดที่ทำผ่าน ATM และ/หรือสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครือข่ายบัตร อัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เหนือกว่าโดยเครือข่ายบัตรจะเป็นผู้กำหนด และธุรกรรมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศที่มีการทำธุรกรรมนั้น  การใช้บัตร BigPay ในการถอนเงินสดนั้นถือว่าท่านตกลงยินยอมจะจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าบริการตามที่กำหนดเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถถอนเงินสดผ่าน ATM ได้เกินวงเงินที่เครือข่าย ATM นั้นๆ กำหนด

เพื่อให้การถอนเงินสดโดยใช้บัตร BigPay ที่ตู้ ATM ภายใต้เครือข่ายการชำระเงินของเครือข่ายบัตรเป็นผล ท่านจะต้องใช้รหัส PIN 6 หลัก โดยท่านอาจตั้งหรือเปลี่ยนรหัส PIN ผ่านแอปมือถือหรือช่องทางอื่นใด ตามที่เรากำหนดเป็นครั้งคราว

BigPay ขอสงวนสิทธิยับยั้ง ระงับ หรือปฏิเสธการถอนเงินสดหรือธุรกรรมผ่าน ATM ใดๆ ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

การชำระเงินแบบไร้สัมผัส

การชำระแบบไร้สัมผัส ช่วยให้คุณชำระเงินได้สูงสุดตามวงเงินที่กำหนด โดยไม่ต้องกดรหัส PIN บนเครื่องอ่านที่รองรับการชำระแบบไร้สัมผัส คุณสามารถชำระเงินได้ที่เครื่องอ่านที่รองรับการชำระแบบไร้สัมผัส ซึ่งมีสัญลักษณ์การชำระแบบไร้สัมผัสติดอยู่

ครั้งแรกที่คุณใช้ชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับบัตร BigPay คุณจะต้องกดรหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้น คุณสามารถชำระเงินได้สูงสุดตามวงเงินที่กำหนด โดยไม่ต้องกดรหัส PIN อีก เวลาชำระเงินแบบไร้สัมผัส  ตรวจสอบยอดเงินที่แสดง บนเครื่องอ่าน และ แตะบัตร BigPay กับเครื่องอ่าน เครื่องอ่านจะแสดงว่าการชำระเงินสำเร็จหรือไม่

เราอาจจำเป็นต้องกำหนดเป็นครั้งคราวให้มีการเปิดใช้งานและ/หรือขั้นตอนการยืนยันตัวตนอื่นๆ ตามดุลพินิจของเรา เมื่อท่านแตะ เขย่า หรือสัมผัสบัตร BigPay ที่หน้าเครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัส ถือว่าท่านได้อนุญาตให้มีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตร หรือหักเงินจากบัตร BigPay ของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว

ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตร BigPay ในการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกี่ครั้งก็ได้ โดยมีข้อแม้ว่ามูลค่าการชำระเงินแบบไร้สัมผัสนั้นจะต้องไม่เกินวงเงินมูลค่า [X] บาทต่อวัน กล่าวคือ ผู้ถือบัตรไม่สามารถใช้ บัตร BigPay สำหรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัสที่เกินวงเงินจำกัดมูลค่า [X] บาทต่อวัน โดยผู้ถือบัตรจะต้องกรอกรหัส PIN สำหรับธุรกรรมที่เกินมูลค่า [X] บาท

หลังจากชำระเงินไปแล้ว ระบบอาจขอให้ท่านกรอกรหัส PIN ใหม่อีกครั้งเพื่อเหตุผลด้วยความปลอดภัย หากมีการชำระเงินแบบไร้สัมผัสเกิดขึ้นหลังจากที่บัตร BigPay ของท่านสูญหายหรือถูกโจรกรรม จะเข้าข่ายตามลักษณะในหัวข้อ ‘การแจ้งรหัส PIN สูญหาย หรือกรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต’ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ท่านไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นไร้สัมผัสของบัตร BigPay หรือทำการชำระเงินแบบไร้สัมผัสสำหรับธุรกรรมที่ไม่มีการแสดงบัตร ธุรกรรมออนไลน์ ธุรกรรมอี-คอมเมิร์ซ การชำระบิลค่าบริการที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ธุรกรรมเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ธุรกรรมการโอนเงิน หรือธุรกรรมที่ทำหรือจะทำที่ตู้ ATM นอกจากนั้นยังไม่สามารถใช้แปลงสินทรัพย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ ให้กลายเป็นรูปแบบการชำระเงินแบบไร้สัมผัส

การใช้บัตร BigPay ที่เครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัส เมื่อได้รับอนุญาตจาก BigPay แล้ว จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการตกลงกันเป็นครั้งคราวระหว่าง BigPay และเครือข่ายบัตร

การรักษาความปลอดภัยรหัส PIN

ท่านจะต้องเก็บรักษารหัส PIN ไว้เป็นความลับและไม่ควรเปิดเผยรหัส PIN แก่บุคคลใดไม่ว่าในกรณีใดหรือด้วยวิธีการใดก็ตาม ไม่ควรเก็บบันทึกรหัส PIN ที่เป็นลายลัษณ์อักษรไว้ในสถานที่หรือในลักษณะใดที่บุคคลที่สามจะสามารถเข้าถึงและ/หรือนำบัตร BigPay ของท่านไปใช้ได้ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อาจส่งผลให้เกิดการโจรกรรมและ/หรือการนำบัตร BigPay ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ให้แก่ท่าน ท่านจะรับชดใช้ให้แก่เราจากการร้องเรียนและความรับผิดทั้งหลายจากบุคคลใดก็ตามอันเกิดจากการใช้ PIN ไม่ว่าจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม

การแจ้งรหัส PIN สูญหาย หรือกรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ท่านจะต้องรับผิดชอบแก่เราสำหรับสินค้าและบริการที่จัดหาโดยผู้ค้าและการถอนเงินสดโดยการใช้บัตร ไม่ว่าท่านจะอนุญาตให้มีการใช้บัตรหรือไม่ก็ตาม ท่านจะต้องใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยรหัส PIN แก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือป้องกันจากการโจรกรรม สูญหาย หรือการนำบัตร BigPay ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่มีการเปิดเผยรหัส PIN ของท่านให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกรณีบัตร BigPay ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย ท่านจะต้องอายัดบัตรของท่านทันทีผ่านแอปมือถือ นอกจากนั้นท่านยังสามารถโทรแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า  เพื่อขอยกเลิกบัญชีบัตรของท่านได้  หากท่านมีบัตรเสมือนและบัตร BigPay ท่านอาจเลือกระงับบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างได้ผ่านฟังก์ชั่นในแอปมือถือ หากท่านเลือกโทรแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า  เราจะระงับบัญชีบัตรของท่านเมื่อได้รับการแจ้งให้คุ้มครองความปลอดภัยของบัญชีท่านทั้งหมด การระงับดังกล่าวเป็นการระงับบัญชีบัตร จากนั้นท่านควรส่งแจ้งคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราด้วย เพื่อความรอบคอบ เราขอแนะนำให้ท่านแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันทีเพื่อยืนยันคำร้องของท่าน (สำหรับกรณีบัตร BigPay สูญหายหรือถูกโจรกรรม)

เราอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาเป็นรายกรณีเพื่อขอสำเนาบันทึกแจ้งความจากท่านเพื่อยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากเราจำเป็นต้องใช้บันทึกแจ้งความ และท่านไม่สามารถจัดหาสำเนาให้เราได้ เราอาจจะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบ และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชดใช้สำหรับข้อพิพาทหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับท่านเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมใดๆ จากการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่การตรวจสอบของเราหรือของตำรวจพบว่าท่านมีส่วนร่วมในการจัดซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บัตรโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวก่อนเราจึงจะรับหนังสือแจ้งเหตุการสูญหายหรือการโจรกรรมดังกล่าว  ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชดใช้สำหรับธุรกรรมใดก็ตามที่เป็นผลมาจากการสูญเสีย การโจกรรม หรือการใช้บัตรในทางที่ผิด (ไม่ว่าจะเป็นบัตรเสมือนหรือบัตร BigPay ก็ตาม) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะมีการรายงานเหตุสูญเสียหรือการโจรกรรมบัตร BigPay ให้เราทราบ

ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิของเรา และถึงแม้ท่านอาจจะใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อนอย่างเหมาะสมแล้วเพื่อป้องกันการสูญหายหรือการโจกรรมหรือการนำรหัส PIN หรือบัตร BigPay ของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และท่านได้แจ้งความการสูญหายหรือการโจกรรมหรือการนำรหัส PIN หรือบัตร BigPay ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวแล้วก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชดใช้แก่เราหากท่านกระทำการโดยทุจริตหรือหากท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ค้า การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า หรือทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM โดยการใช้บัตร BigPay ของท่านโดยบุคคลใดก็ตาม หรือหากท่านไม่ได้แจ้งให้เราทราบเมื่อพบว่ารหัส PIN หรือบัตร BigPay ของท่านสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

หากในเวลาต่อมาท่านพบบัตร BigPay ที่สูญหายหรือถูกโจรกรรมไป ท่านไม่ควรใช้บัตร BigPay อีกต่อไปแต่ควรตัดบัตรและนำไปทิ้งทันทีหรือนำส่งคืนให้เรา เมื่อเกิดการสูญหายหรือโจรกรรมบัตร BigPay หรือเมื่อค้นพบว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้รับรู้เกี่ยวกับรหัส PIN หรือใช้บัตร  BigPay โดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาต ท่านอาจขอให้เราออกบัตร BigPay ใหม่แทนใบเดิม และเรามีสิทธิใช้ดุลพินิจยอมรับหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าวโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ เราไม่มีพันธะผูกพันในการออกบัตร BigPay ทดแทนใบเดิมโดยทันทีหลังจากสูญหายหรือโจรกรรมแต่อย่างใด

การเปลี่ยนบัตร BigPay แทนบัตรใบเดิมจะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตร เว้นแต่เราขอสละสิทธิตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราอนุมัติคำขอของท่านในการเปลี่ยนบัตร BigPay แทนบัตรใบเดิมและมีการตรวจสอบยืนยันอย่างเหมาะสม เราจะออกบัตร BigPay ใบใหม่ให้ท่านพร้อมหมายเลขบัญชีใหม่ ยอดเงินคงเหลือจากบัตรฺ BigPay ใบเดิมที่สูญหายหรือถูกโจรกรรมจะได้รับการโอนไปยังบัตร BigPay ใบใหม่ หากเราไม่ออกบัตร BigPay แทนบัตรใบเดิมและหากท่านไม่มีบัตรเสมือน บัญชีบัตรของท่านจะถูกยกเลิก และระบบจะคืนเงินตามยอดเงินคงเหลือในบัญชีบัตรให้ท่าน (หักค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ รวมถึงค่าบริการธนาคารด้วย) ภายหลัง [X] วันทำการผ่านเช็คหรือโดยการนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของท่าน (ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านกับเรา) หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามนโยบายภายในของเรา ทั้งนี้  BigPay จะคืนยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้เป็นเงินไทยบาทเท่านั้น

การโอนเงินจากบัตรไปยังบัตร / P2P

ท่านสามารถโอนเงินจากบัตรของท่านไปยังบัตรของผู้ถือบัตร BigPay อีกคนหนึ่งเท่านั้น โดยวงเงินการโอนสูงสุดในแต่ละเดือน กำหนดไว้ที่ 50,000 บาท คิดเป็นจำนวนเมื่อรวบรวมกับธุรกรรมการชำระเงินของท่านในแต่ละเดือนนั้น ๆ ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและวงเงินจำกัดนี้ได้ที่แอป BigPay 

การเปิดเผยรหัสผ่าน หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากท่านต้องการแก้ไขโปรไฟล์และข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ไปรษณีย์ ข้อมูลการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่านสามารถทำได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เราอาจตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่านก่อนผ่านมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เราสร้างขึ้น (หรือที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของเราแต่ผู้เดียว) จึงจะให้สามารถแก้ไขโปรไฟล์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน รหัสความปลอดภัย คำถามความปลอดภัย คำตอบความปลอดภัยทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งที่ใช้ในการยืนยันตัวตนหรือการอนุญาตสิทธิและใช้สำหรับเข้าถึงบัญชีบัตรของท่าน) ไว้เป็นความลับตลอดเวลา และจะใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สาม หากท่านเปิดเผยรหัสผ่าน รหัสความปลอดภัย คำถามความปลอดภัย คำตอบความปลอดภัย หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่สามเราจะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับชดใช้สำหรับความสูญเสียที่ได้รับจากการทำธุรกรรมบนบัญชีบัตรหรือการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตบนบัตรของท่าน  

การทำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ

หากมีการทำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ เครือข่ายบัตรที่เกี่ยวข้องจะทำการแปลงธุรกรรมเป็นเงินบาทไทย โดยใช้อัตราการแปลงสกุลเงินตามที่เครือข่ายบัตรกำหนด ณ วันที่มีการดำเนินการโดยเครือข่ายบัตรหลังจากการชำระเงิน นอกจากนั้น ท่านจำเป็นต้องจ่ายค่าต้นทุนการบริหารที่อัตรา/ค่าธรรมเนียมดังกล่าวซึ่งเราจะเป็นผู้กำหนด 

ท่านรับทราบและตกลงว่าสำหรับธุรกรรมที่ทำในสกุลเงินต่างประเทศอาจมีความแตกต่างในจำนวนเงินที่คืนจากผู้ค้า เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจำนวนเงินสุดท้ายที่คืนให้กับท่านจะไม่สามารถโต้แย้งได้ เมื่อธุรกรรมที่ทำในสกุลเงินต่างประเทศได้รับการชำระแล้ว แต่ผู้ค้าเริ่มดำเนินการคืนเงินในภายหลัง จำนวนเงินสุดท้ายที่คืนให้กับท่านอาจไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมเดิมเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผันแปร นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดย BigPay ในส่วนนี้จะไม่ถูกคืนให้กับท่าน

ประวัติธุรกรรม

ประวัติธุรกรรมซึ่งจะมีข้อมูลบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงินบัญชี ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม การชำระเงิน ค่าบริการ ธุรกรรม ยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมด ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านจะสามารถดูได้บนแอปมือถือ

ท่านสามารถดูประวัติธุรกรรมฉบับพิมพ์ได้โดยจะต้องร้องขอมายังเราทางอีเมล การออกประวัติธุรกรรมฉบับพิมพ์ใดๆ จะมีค่าธรรมเนียมตามที่เรากำหนด

ข้อมูลทั้งหมดในประวัติธุรกรรมถือว่าเป็นข้อมูลจริงและถูกต้องหากท่านไม่ได้แจ้งให้เราทราบถึงข้อผิดพลาด ข้อยกเว้น 

ข้อโต้แย้ง หรือการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายใน 40 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม หากเราไม่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านเกี่ยวกับข้อผิดพลาดใดๆ ในประวัติธุรกรรมภายในกรอบเวลาที่กำหนด จะถือว่าประวัติธุรกรรมนั้นเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน และคณยอมรับว่าข้อมูลในประวัติธุรกรรมที่ทำจนถึงวันที่มีข้อมูลล่าสุดในประวัติธุรกรรมนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด

ในกรณีที่ BigPay มีการสอบสวนหรือตรวจสอบแล้วพบว่าธุรกรรมที่เกิดข้อพิพาทเป็นธุรกรรมที่ถูกต้อง เป็นจริง และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องโดยท่าน ท่านในฐานะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมที่เกิดข้อพิพาททั้งหมด

ท่านตกลงยินยอมจะชดใช้ให้แก่ BigPay สำหรับต้นทุน ค่าใช้จ่าย และค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดที่ BigPay ต้องจ่ายไปในกระบวนการตรวจสอบ     ธุรกรรมที่เกิดข้อพิพาท

หากท่านโต้แย้งหรือมีข้อพิพาทในธุรกรรมที่ระบุในประวัติธุรกรรมของท่าน เราอาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรทำการตรวจสอบ เกี่ยวกับธุรกรรมที่กิดข้อพิพาท โดยมีเงื่อนไข คือ หากการตรวจสอบ ของเราพบหรือชี้ให้เห็นว่าท่านต้องรับผิดสำหรับธุรกรรมที่เกิดข้อพาพาทนั้น เรามีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการ ได้แก่ ค่าตรวจสอบ ตามที่เราเห็นสมควรจะเรียกเก็บนับจากวันที่ธุรกรรมเกิดข้อพิพาทจนกว่าการตรวจสอบ  จะเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าตรวจสอบ ในกรณีที่การตรวจสอบ     พบว่าท่านไม่ต้องรับผิดสำหรับธุรกรรมใดๆ ที่เกิดข้อพิพาท ข้อตรวจพบของเราในการตรวจสอบ ใดๆ ที่มีขึ้นเกี่ยวกับบัญชีบัตรของท่าน จะถือเป็นที่สุดและจะมีผลผูกพันท่าน และจะไม่เปิดให้มีการตั้งคำถามไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขจำนวนเงินในบัญชีบัตรของท่าน ทั้งนี้เป็นการแก้ไขโดยความจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือปรับยอดคงเหลือในบัญชีให้สอดคล้องกับสถานะที่แท้จริงของบัญชี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดภายในหรือปัญหาทางเทคนิค ซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีบัตรของท่านได้รับเครดิตพร้อมเงินพิเศษซึ่งเราจะต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว แต่บัญชีบัตรของท่าน (และ/หรือประวัติการทำธุรกรรม) จะแสดง     ถึงจำนวนเงินที่เราแก้ไข ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวถือเป็นข้อสรุป

กรณีผู้ถือบัตรผิดสัญญา

เราอาจระงับ ยับยั้ง เพิกถอน และ/หรือยกเลิกบัตรและ/หรือบริการใดๆ ที่มีให้ท่านในฐานะผู้ถือบัตรโดยไม่แจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก็ได้ แม้ว่าเราอาจจะสละสิทธิของเราในบางวาระก่อนหน้านั้นก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่จำกัดเพียง 

กรณีที่หากครบกำหนดที่ท่านจะต้องชำระเงินแก่เราเมื่อใดก็ตามภายใต้บัญชี หรือหากท่านใช้บัตรในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การเดิมพันและ/หรือการพนันออนไลน์ หรือหากท่านกระทำหรือข่มขู่จะกระทำผิดสัญญาหรือละเมิดข้อตกลง คำสัญญา บทบัญญัติ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้  หรือหากท่านมีการให้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จแก่เรา หรือหากเรามีความเห็นว่าบัญชีของท่านไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นที่พอใจหรือนำไปใช้เพื่อการทุจริตฉ้อโกง  หรือหากเราสังเหตุเห็นกิจกรรมอันผิดปกติ ต้องสงสัย หรือไม่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับบัตรของท่าน  หรือหากเกิดเหตุซ้ำหรือสถานการณ์ยังคงอยู่ซึ่งเราเห็นว่าท่านไม่น่าจะสามารถปฏิบัติพันธะผูกพันตามข้อตกลงนี้ได้อีก หรือหากเราใช้ดุลพินิจปฏิเสธไม่ออกบัตรใบใหม่แทนใบเดิมให้ หรือหากเราใช้ดุลพินิจตัดสินใจยับยั้ง ระงับ ยกเลิก หรือยุติการใช้บัตรของท่าน หรือหากท่านใช้บัตรเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ/หรือการค้าที่เราเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ในการที่จะทำธุรกรรมโดยใช้บัตร  ในกรณีต่างๆ ดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินจากยอดเงินคงเหลือใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชีบัตร และเรามีสิทธิเก็บรักษาเงินตามยอดเงินคงเหลือดังกล่าวไว้ตามดุลพินิจของเราและ/หรือตามที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนั้น เราขอสงวนสิทธิดำเนินการกับท่านตามที่เราเห็นสมควรหรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด

เราขอสงวนสิทธิทั้งหมดในการระงับ ยับยั้ง เพิกถอน และ/หรือยกเลิกบัตรของท่าน การออกบัตรโดยเราให้แก่ท่าน หรือบัตรของท่าน และบัญชีของท่าน (หากมีการออกบัตรดังกล่าวให้แก่ท่านแล้ว) โดยทันทีที่ทราบหากเราพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่ทำให้เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในแบบฟอร์มการสมัคร เรามีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการใช้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวเราจะไม่คืนยอดเงินคงเหลือที่มีในบัญชีของท่าน (หากเราได้ออกบัตรแก่ท่านแล้ว) และเรามีสิทธิที่จะรักษายอดคงเหลือไว้ เราจะไม่คืนจำนวนเงินเติมเริ่มต้นให้กับท่านหากท่านยังไม่ได้รับบัตร 

หากเราได้รับคำพิพากษาจากศาลใด ๆ สำหรับเงินที่ค้างชำระตามข้อตกลงนี้ เงินค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องชำระ ท่านต้องชำระตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาจนถึงวันที่ชำระเงินครบตามจำนวนเงินที่ได้รับคำพิพากษาแล้วว่าต้องชำระให้แก่เรา

การระงับ ยับยั้ง เพิกถอน และ/หรือยกเลิกบัตรของท่านโดย BigPay เนื่องจากกิจกรรมอันผิดปกติ ต้องสงสัย การฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

นอกเหนือจากเหตุการณ์ผิดเงื่อนไขตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เราอาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการระงับ ยับยั้ง เพิกถอน และ/หรือยกเลิกบัตรของท่านและบัญชีของท่าน หากเราตรวจพบกิจกรรมที่ผิดปกติ น่าสงสัย การฉ้อโกง หรือการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตบนบัตรและ/หรือบัญชีของท่าน หรือสงสัยว่ามีการใช้บัตรและ/หรือบัญชีของท่านอย่างผิดปกติ หรือมีการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้โดยท่าน เรามีสิทธิโดยเด็ดขาดในการเพิกถอนบริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา โดยเราอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบ และไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ในกรณีดังกล่าวได้ หากเราเห็นสมควรที่จะยุติหรือยกเลิกการใช้บัตรของท่าน และในสถานการณ์เช่นนั้นแม้ว่าเราอาจสละสิทธิของเราในบางครั้งก่อนหน้านี้ เราอาจปฏิเสธการออกบัตรหรืออาจเพิกถอนสิทธิพิเศษของบัตรโดยมีหรือไม่มีสาเหตุหรือคำบอกกล่าวนอกเหนือจากที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดได้

หากเราตรวจพบกิจกรรมที่ผิดปกติ น่าสงสัย ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นการกระทำการฉ้อโกงในบัญชีของท่าน เราอาจระงับและยับยั้งการใช้งานบัตรและหรือบัญชีของท่านทันทีเพื่อเป็นมาตรการด้านความปลอดภัย/การป้องกัน (โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า) จนกว่าเราจะสามารถตรวจสอบได้ หากเราตัดสินใจยกเลิกหรือระงับการใช้บัตร เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ โดยที่ๆ ท่านตกลงที่จะไม่ใช้หรือพยายามใช้บัตรที่หมดอายุถูกยกเลิก ถูกระงับ ถูกเพิกถอน ถูกยุติ หรือบัตรที่ไม่ถูกต้องอื่น ๆ

หากเรายกเลิกและยุติบัตรของท่านเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเราขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินคงเหลือในบัญชีบัตรของท่านและเราจะมีสิทธิในการคงเงินจำนวนดังกล่าวไว้ตามดุลยพินิจของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการในการสอบสวนและ/หรือในกรณีที่จำเป็นหรือถูกร้องขอโดยหน่วยงาน

ตามดุลยพินิจของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจหาข้อมูล และ/หรือตามที่อาจจะจำเป็นตามความต้องการของหน่วยงาน หรือการร้องขอจากหน่วยงานที่กำกับดูแล นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ กับท่านตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือตามที่จำเป็นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับหรือโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การจำกัดความรับผิด

ท่านยินยอมและตกลงว่า BigPay จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ในกรณีต่อไปนี้:

(1) ความสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้บริการของ BigPay;

(2) ความสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากการเพิกเฉยต่อการบอกกล่าวหรือคำเตือนจาก BigPay;

(3) ความเสียหายจากการถูกละเมิดในการเข้าถึงบัญชีโดยบุคคลที่สามหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจาก BigPay

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท่านยินยอมและตกลงว่า BigPay จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ BigPay รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากมนุษย์และภัยธรรมชาติ เช่น ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้า ภัยพิบัติ การจลาจล การประท้วง หรือคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานรัฐบาล เป็นต้น

การยกเลิกและยุติการใช้บัตรด้วยความสมัครใจของผู้ถือบัตร

ท่านสามารถยกเลิกบัญชีบัตรของท่านเองได้ตลอดเวลาโดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรืออีเมลแจ้งเตือนถึงเรา เพื่อแจ้งถึงการยกเลิกดังกล่าว หากท่านยกเลิกบัญชีบัตรของท่าน เราจะยุติทั้งบัตรเสมือนและบัตร BigPay (หากท่านมีทั้งสอง) และยอดเงินคงเหลือในบัญชีบัตรของท่านจะถูกคืนให้กับท่านภายใต้ข้อกำหนดและข้อยกเว้นอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ 

ท่านจะยังคงรับผิดชอบต่อธุรกรรมใด ๆ ที่เป็นผลจากการใช้บัตรของท่านก่อนและหลังการยุติสำหรับการใช้บัญชีบัตรของท่าน (ถ้ามี)

หากท่านมีทั้งบัตรเสมือนและบัตร BigPay และท่านเลือกที่จะยกเลิกเฉพาะบัตรเสมือนของท่าน ท่านยังคงสามารถใช้บัตร BigPay สำหรับการทำธุรกรรมและบัญชีบัตรของท่านยังคงใช้งานได้ เมื่อท่านเลือกที่จะยกเลิกบัตร BigPay ของท่านแล้ว 

จะส่งผลให้บัญชีบัตรของท่านถูกยกเลิกด้วย

การคืนเงินคงเหลือเมื่อยุติการใช้งานบัญชีบัตร

เมื่อการใช้งานบัญชีบัตรของท่านสิ้นสุดลง (ไม่ว่าจะเป็นการยุติโดย BigPay หรือโดยท่าน) (ขึ้นอยู่กับธุรกรรมของบัตรทั้งหมดที่ได้ตกลงกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่จะมีการยุติโดย BigPay เนื่องจากเหตุการณ์ผิดนัด หรือเนื่องจากกิจกรรมที่น่าสงสัย ฉ้อฉล ผิดปกติ ผิดกฏหรือไม่ได้รับอนุญาต ยอดเงินคงเหลือในบัญชีบัตรจะถูกคืนให้กับท่านในฐานะผู้ถือบัตร (หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) หลังจาก 10 วันทำการนับจากวันที่เรายืนยันการรับคำขอให้ดำเนินการยกเลิกบัญชีบัตรของท่าน พร้อมกับแจ้งที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่ท่านส่งไปยัง BigPay (ทางอีเมลหรือวิธีอื่นใดที่ BigPay แจ้งให้ท่านทราบเป็นครั้งคราว) ภายใน [X] วันนับจากวันที่ ท่านแจ้ง BigPay ถึงความตั้งใจที่จะยุติบัญชีบัตร

กรณีที่ผู้ถือบัตรล่าช้าในการยืนยันที่อยู่จัดส่งที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน BigPay จะสามารถดำเนินการคืนเงินได้ตั้งแต่วันที่เราได้รับที่อยู่จัดส่งที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของผู้ถือบัตรเท่านั้น  หากเราไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือบัตรเกี่ยวกับที่อยู่จัดส่งที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมนับจากวันที่เราขอทราบที่อยู่ดังกล่าว (หลังจากยกเลิกบัญชีบัตร) เราจะไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ และจะทำการคืนเงินให้แก่ผู้ถือบัตรก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับที่อยู่จัดส่งที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของผู้ถือบัตร เงินคงเหลือในบัญชีบัตรของคุณจะได้รับการคืนเงินโดยการออกเช็คหรือฝากเข้าบัญชีธนาคาร (หากคุณแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณให้เราทราบ) หรือโดยวิธีอื่นตามนโยบายภายในของเรา          

BigPay จะคืนเงินในสกุลเงินไทยบาทเท่านั้น

บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

เราขอสงวนสิทธิในการยุติบัญชีบัตรใด ๆ หากปล่อยให้บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน 

การโอนยอดเงินคงเหลือเมื่อสมัครบัตรใหม่หรือต่ออายุ

หากยังมียอดเงินคงเหลือในบัญชีหลงเหลือไว้หลังจากบัตรหมดอายุ และท่านตัดสินใจที่จะต่ออายุบัตรของท่าน (ภายใต้การอนุมัติจากเรา) จากนั้นยอดเงินคงเหลือจะถูกโอนย้ายไปยังบัตรใหม่

การสื่อสาร

ท่านยอมรับว่าเรามีสิทธิในการติดต่อท่านเป็นครั้งคราวผ่านการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสื่อสารทางอีเมล เทเล็กซ์ โทรสาร)), ข้อความ SMS หรือทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกตรวจสอบและ/หรือบันทึกไว้โดยเรา) และทางอื่น ๆ ทางการสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับแต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัตรของท่าน การยืนยันการทำธุรกรรม ไม่ว่าท่านจะดำเนินการธุรกรรมเดียวกันหรือไม่ สถานะของบัตรและบัญชีบัตรของท่าน การสื่อสารเกี่ยวกับโปรโมชั่น (และรายการโปรโมชั่น (ส่งเสริมการขาย)) สำหรับบัตร และสำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรและบัญชีบัตร

ท่านยอมรับเพิ่มเติมว่าเราจะมีสิทธิส่งข้อมูลทางการตลาด ข้อเสนอส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และจดหมายข่าวต่าง ๆ ตลอดเวลาเกี่ยวกับบัตร

แอปพลิเคชั่นมือถือ (แอป BigPay) และบริการอื่นที่ BigPay ให้บริการ ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลทางการตลาดดังกล่าวได้โดยส่งอีเมลไปที่ support.th@bigpayme.com

การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด

ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ถอน แทนที่ หรือลบข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายที่บังคับใช้ การแก้ไขเนื้อหาใดๆ ดังกล่าวจะมีผลภายในสามสิบวันหลังจากข้อกำหนดที่แก้ไขได้ถูกประกาศบนเว็บไซต์หรือแอป BigPay ของเรา และหลังจากนั้นการประกาศดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือแอป BigPay  ข้อกำหนดที่แก้ไขหรือใหม่จะมีผลบังคับใช้กับบัตร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำธุรกรรมในอนาคตทั้งหมดที่ทำโดยใช้บัตร นอกจากนี้เราอาจแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบการสื่อสารอื่นใดถึงท่าน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การถอน การแทนที่ หรือการลบ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันทีเพื่อรักษาหรือคืนค่าความปลอดภัยของบัตร บัญชีบัตร หรือระบบการชำระเงินใด ๆ การเก็บรักษาหรือการใช้บัตรของท่านหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ จะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยที่ท่านไม่ได้สงวนสิทธิไว้

หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การถอน การแทนที่ หรือการลบข้อกำหนดที่เสนอ ท่านมีสิทธิที่จะยุติการใช้บัตรของท่าน โดยการติดต่อเรา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการยุติข้างต้นจะมีผลบังคับใช้

อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิโดยเฉพาะในการถอนหรือยุติโปรแกรมบัตร (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โปรแกรมใด ๆ ฟังก์ชัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้โปรแกรมนั้นได้ทุกเมื่อ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบัตรเป็นครั้งคราวหากจำเป็น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดจะอยู่ในแอป BigPay (และเว็บไซต์) เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเป็นประจำทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่แอป BigPay หรือเข้าชมเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าท่านทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรที่เป็นปัจจุบันหรือได้รับการอัปเดตล่าสุดของเรา

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมหรือถือไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่เกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลนั้นกับเรา กล่าวคือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนถึงท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ ที่อยู่ไปรษณีย์และอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่ออื่นๆ รายละเอียดระบุตัวตน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลทางการเงิน (รวมถึงแหล่งที่มาของเงิน) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่เราให้บริการแก่ท่าน หรือบุคคลอื่นที่ท่านรู้จักซึ่งเราได้รับข้อมูลมาจากท่านผ่านแอปมือถือ เว็บไซต์ ศูนย์บริการท่าน      สื่อโซเชียลมีเดีย ช่องทางวอร์คอิน (walk-in) หรือช่องทางจัดจำหน่าย และช่องทางจัดทำหน่ายอื่นๆ ของเรา 

BigPay มีมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data)จากท่าน ได้แก่ ข้อมูลชีวมิติ (เช่น การจดจำใบหน้า (facial recognition)   ลายนิ้วมือ (fingerprint)  และม่านตา (iris recognition) เพื่อพิสูจน์ยืนยันและระบุตัวตนของท่าน) ในการสมัครและ/หรือเข้าถึงแอป BigPay เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจะดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป โดยเฉพาะกรณีที่เราเห็นว่ามีความจำเป็น

ภายใต้การสมัครบัตร การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่าน Customer Due Diligence: CDD) และการยืนยันตัวตน      (Know Your Customer: KYC) BigPay จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่าน (Customer Due Diligence: CDD หรือการยืนยันตัวตนท่าน (Know Your Customer: KYC) ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

เรา     มุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยประกาศความเป็นส่วนตัวของ BigPay อธิบายถึงวิธีที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้ เมื่อท่านใช้บริการเรา ท่านยินยอมว่า BigPay สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา โดยท่านสามารถอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวเพิ่มเติมโดย BigPay บนแอปมือถือและ/หรือเว็บไซต์ของ BigPay และ/หรือช่องทางอื่นใดที่กำหนดโดย BigPay ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมและเราแจ้งให้ท่านทราบโดยการประกาศบนแอปมือถือดังกล่าวและ/หรือ เว็บไซต์และ/หรือช่องทางอื่นใดที่ BigPay กำหนด

คุกกี้

เราอาจใช้คุกกี้ในเว็บไซต์หรือแอป BigPay ของเราเพื่อ:

(1) รักษาช่วงเวลาหนึ่งสำหรับการเข้าใช้และรายละเอียดที่จำเป็นระหว่างการสมัครสมาชิก การลงทะเบียนและการทำธุรกรรม (คุกกี้แบบช่วงเวลา);

(2) เก็บข้อมูลการใช้งานออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ/การวิเคราะห์ (คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์); และ

(3) นำทางท่านไปยังหน้าแรก (Landing Page) ที่ถูกต้องตามตำแหน่งภูมิศาสตร์ของท่าน (คุกกี้เพื่อเป้าหมายตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์)

เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์หรือแอป BigPay ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการลงทะเบียนมีความสมบูรณ์และเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์หรือแอป BigPay ของเรา คุกกี้คือไฟล์ข้อความเล็ก ๆ ที่ถูกวางไว้บนดิสก์ของท่านโดยเซิร์ฟเวอร์เพจเว็บ คุกกี้ไม่สามารถใช้เรียกใช้โปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านได้ คุกกี้ถูกกำหนดเฉพาะสำหรับท่านเท่านั้นและสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่ออกคุกกี้ให้ท่านเท่านั้น

ท่านสามารถอ่านนโยบายคุกกี้ของ BigPay เพิ่มเติมตามที่ประกาศไว้บนแอป BigPay และ/หรือเว็บไซต์ของ BigPay ท่านยังสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของท่านหยุดยอมรับคุกกี้หรือแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ทั้งนี้ หากท่านปิดการตั้งค่าคุกกี้ เว็บไซต์หรือแอป BigPay ของเราอาจทำงานไม่ถูกต้อง

การเปิดเผยข้อมูล

ท่านรับทราบและตกลงว่าเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่าน รวมถึงสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอและสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบัตร การจัดการบัตรและบัญชีบัตรของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บัตรของท่านและการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นผ่านการใช้บัตรของท่าน การแบ่งปัน การโอนย้าย การเรียกคืน การอัปเดตและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการสร้างโปรไฟล์สมาชิกและบัญชีผู้ใช้ และการอัปเดตรายละเอียดส่วนบุคคลอาจเกิดขึ้นระหว่าง BigPay หรือบริษัทแม่ ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตร หรือบริษัทในเครือของเรา ผู้ถือใบอนุญาต ผู้รับโอนสิทธิ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ขาย ผู้ให้บริการ (รวมถึงเครือข่ายพาร์ทเนอร์) พ่อค้า พันธมิตรกลยุทธ์ คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลตามกฎหมาย (รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจเหนือเรา) หน่วยงานราชการ  ระบบบัตรหรือผู้ดำเนินเครือข่ายการชำระเงิน และประเภทผู้อื่น ๆ ที่เราได้เข้าข่ายร่วมในการเปิดให้บริการแก่ท่านหรือในการใช้สิทธิหรือการใช้สิทธิตามข้อตกลงฉบับนี้และว่าท่านได้อ่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้ และเกี่ยวกับการใช้บัตร และว่าเหล่านี้เป็นผูกพันทางกฎหมายและมีผลบังคับใช้ต่อท่าน

ท่านตกลงและอนุญาตให้เราติดต่อท่านผ่านทางวิธีใดก็ได้เพื่อดำเนินการสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลใด ๆ ที่เรามีอยู่ในบันทึกของเรา การสอบถามเช่นนี้อาจรวมถึงการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ การยืนยันบัญชี และการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม หากเราไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านเลือกที่จะไม่แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่อาจจำเป็น เราอาจไม่สามารถให้บริการบัตร หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับบัตรให้แก่ท่านต่อไปได้ และเราจะไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการให้บริการเช่นเดียวกัน (และ/หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว)

การเปิดเผยข้อมูลของท่านตามที่ระบุไว้จะไม่ทำให้เรารับผิดต่อท่านสำหรับการเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหายใด ๆ (รวมถึงความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการสูญเสียกำไรหรือเงินสะสม) หรือความรับผิดใด ๆ อันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในทางสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือพฤติการณ์อื่น ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: การเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลโดยเรา; และ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และ/หรือการพึ่งพาข้อมูล ไม่ว่าจะเกิดจากเราหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อความเป็นจริงของบุคลที่สาม การละเว้น ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของบุคคลที่สาม หรือความผิดของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ประเภทใด ๆ ความขัดข้อง ข้อผิดพลาด การละเว้น ไวรัส ความล่าช้าในการอัปเดตหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูล หรือเป็นอย่างอื่น 

ค่าใช้จ่าย

ท่านตกลงว่าหากเราเริ่มกระบวนการทางกฎหมายกับท่านเนื่องจากการผิดเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ท่านต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดให้แก่เรา (รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของทนายความและท่าน) ค่าใช้จ่าย ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบังคับใช้หรือพยายามที่จะบังคับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ หรือในการได้รับหรือพยายามที่จะได้รับการชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของเงินที่ท่านต้องชำระ ความรับผิดชอบของท่านต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

การชดใช้ค่าเสียหาย 

ท่านตกลงที่จะชดใช้ ป้องกัน และคุ้มครองเราและบริษัทแม่ ผู้ถือหุ้นของเรา บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ ผู้ขาย ผู้ให้บริการ เครือข่ายพาร์ทเนอร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การประมวลผลและ/หรือการดำเนินการบริการ สิทธิประโยชน์ ข้อเสนอและสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบัตร ให้ปลอดภัยจากการอ้างเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย คำพิพากษา คำตัดสินชี้ขาด ค่าฤชาธรรมเนียม ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงนี้ของผู้ถือบัตรหรือการใช้บัตรและ/หรือแอปมือถือ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากหรือผ่านการใช้บัตรหรือแอป BigPay ของท่าน ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ หรือคความประมาทเลินเล่อ การฉ้อโกง หรือการจงใจกระทำผิด

BigPay สงวนสิทธิโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในการควบคุมการป้องกันหรือเรื่องอื่นใด ที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากท่าน ในกรณีนี้ท่านจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ BigPay ในการยืนยันการป้องกันที่มีอยู่ตามที่ BigPay เลือกตามดุลยพินิจที่เหมาะสม

การให้ความช่วยเหลือ และ/หรือการแจ้งเตือน

ท่านตกลงว่าสำหรับการให้ความช่วยเหลือในเอกสารทางกฎหมาย การแจ้งเตือน หรือข้อความใด ๆ ตามข้อตกลงนี้หรือหากมีการดำเนินการใด ๆ ในศาลในประเทศไทยเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายและเอกสารอื่น ๆ อาจให้ความช่วยเหลือโดยการประกาศเอกสารถึงท่าน (ผ่านการประกาศทั่วไป) ตามที่อยู่ที่ทราบล่าสุดของท่านในบันทึกของเราและการให้ความช่วยเหลือเช่นนี้จะมีขึ้นในวันที่ 5 หลังจากการประกาศและถือว่าเป็นการบริการที่ดีและเพียงพอสำหรับกระบวนการหรือเอกสารดังกล่าว คำบอกกล่าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่จะให้ภายใต้ข้อตกลงนี้และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่ท่านส่งถึงเราเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและอาจส่งหรือส่งด้วยมือหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่าง:

ทางไปรษณีย์หรือส่งให้:

แผนกกฎหมายและกำกับดูแล บริษัท บิ๊กเพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปัญหาหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบัตร

ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยส่งข้อความในแอปมือถือถึงเราสำหรับข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับบัตรหรือเพื่อยื่นข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับบัตร หรือท่านสามารถติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้

ในแอปมือถือ

ความปลอดภัย

BigPay ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบัญชีของท่านเป็นอันดับแรก และเพื่อทำให้แน่ใจว่าบัญชีของท่านปลอดภัย 

เราจึงใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบในการให้ความปลอดภัยให้กับบัญชีของท่านเป็นหน้าที่ของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบในการดูแลให้บัญชีของท่านปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและป้องกันการพยายามใช้เพื่อฉ้อโกงตลอดเวลา ท่านต้องรับผิดชอบในการที่ท่านจะไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีของท่านนอกเหนือจากท่านเองและให้ความปลอดภัยกับรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านและเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทำธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านบัญชีของท่าน ท่านไม่ควรทำธุรกรรมใด ๆ ในนามของบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นทำธุรกรรมในนามของท่าน ท่านไม่ควรใช้แอปมือถือหรือส่งธุรกรรมใด ๆ ในอุปกรณ์ที่ผ่านการ ‘เจลเบรก’, ‘รูท’ หรือได้รับการปรับเปลี่ยนด้วยวิธีอื่น ๆ อีกทั้ง ท่านต้องดาวน์โหลดหรือใช้แอปมือถือเฉพาะในอุปกรณ์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดและปลอดภัยที่สุดที่มีอยู่สำหรับอุปกรณ์มือถือ หากท่านพบหรือสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีโดยใช้วิธีการติดต่อใด ๆ ที่เราจัดให้ด้านบนเพื่อให้เราดำเนินการเครื่องหมายตามที่จำเป็นเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไป

เมื่อท่านแจ้งให้เราทราบหรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าบัญชีของท่านถูกบุกรุก เราอาจหยุดหรือระงับการเข้าถึงและการใช้งานบัญชีของท่านและ/หรือบัตรของท่าน เรายังมีสิทธิในการปิดการใช้งานหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน (หากเป็นไปได้) ไม่ว่าท่านจะเลือกหรือเราจะจัดให้ เพื่อให้ความปลอดภัยของบัญชี ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โปรดทราบว่าการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใด ๆ ของ BigPay เกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการตามที่ระบุข้างต้นจะไม่ทำให้ BigPay ต้องรับผิดชอบต่อท่านในการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลของการที่ท่านไม่รักษาบัญชีของท่านให้ปลอดภัยและแจ้งให้เราทราบ

หากท่านเชื่อว่ามีการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านต้องติดต่อเราทันที พวกเราจะดำเนินการตรวจสอบและอาจคืนเงินสำหรับธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต  เว้นแต่:

• ท่านได้ดำเนินการทุจริต;

• ท่านจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่าน หรือไม่ได้เก็บรายละเอียดที่ท่านใช้ในการเข้าถึงบัญชีให้ปลอดภัย; หรือ

• ในกรณีที่ BigPay ได้ยกเลิกสัญญาเนื่องจากการผิดสัญญาหรือเนื่องจากกิจกรรมที่น่าสงสัย ที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง ไม่ปกติ ผิดปกติ หรือไม่ได้รับอนุญาต

หากการตรวจสอบของเราส่งผลให้เกิดสถานการณ์พิเศษที่แตกต่างจากข้อกำหนดข้างต้นและมีผลต่อผลของความรับผิดชอบของท่านและ/หรือความมีสิทธิในการได้รับคืนเงิน จะมีการแจ้งให้ท่านทราบ ขอเรียน     ว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อท่านสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่ท่านจะแจ้งให้เราทราบ อาจมีการเรียกเก็บเงินสำหรับคำขอคืนเงินใด ๆ หากการใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การโจรกรรม หรือการใช้งานในทางที่ผิดเกิดจากความผิดพลาด ความสะเพร่า หรือความประมาทเลินเล่อของท่าน

ในกรณีที่เรามีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าท่านได้กระทำการทุจริต ฉ้อโกง เราอาจตัดสินใจไม่อนุญาตให้คืนเงินใด ๆ แก่ท่าน ตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแม้แต่ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย หากการตรวจสอบ      (ไม่ว่าจะโดยเราหรือเจ้าหน้าที่) นำมาสู่การพบการทุจริตฉ้อโกงของท่าน เราอาจเรียกเก็บเงินจากท่านสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่เราในการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว และหักเงินเหล่านี้ออกจากบัญชีของท่านต่อไป หากท่านคิดว่าท่านเคยเป็นหรืออาจตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง กรุณาติดต่อเราทันที

นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มที่ให้บริการดาวน์โหลแอป BigPay อย่างสม่ำเสมอและจะรายงานเกี่ยวกับแอป BigPay ปลอมไปยังแพลตฟอร์มดังกล่าว เพื่อให้พวกเขาดำเนินการจัดการที่เหมาะสมต่อไปและเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดแอป BigPay ปลอม นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบแหล่งที่มาที่ระบุเว็บไซต์ปลอม/การหลอกลวงและจะดำเนินการที่จำเป็นในการรายงานไปยังฝ่าย ซึ่งกำกับหรือเป็นเจ้าของเว็บไซต์เหล่านี้ เพื่อให้เว็บไซต์ดังกล่าวถูกลบออก เพื่อปกป้องผู้ใช้งานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงหรือเว็บไซต์ฉ้อโกงปลอมเป็นเว็บไซต์ของ BigPay  ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของแอปมือถือผ่านทาง Apple’s App Store และ Google’s Play Store โดยแอป BigPay นี้จะถูกลงนามโดยบัญชี Big Pay อย่างไรก็ตาม ท่านต้องดาวน์โหลดแอปมือถือเฉพาะจาก Apple’s App Store หรือ Google’s Play Store เท่านั้น  ท่านต้องไม่ดาวน์โหลดแอปมือถือจากแหล่งอื่น ๆ เช่น โปรแกรมอื่นๆที่ให้บริการสร้างแอปพริเคชั่น App Sites หรือเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนบทสนทนาอื่น ๆ App Forum เนื่องจากอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมหรือฟิชชิง (Phishing) ซึ่งเราไม่อนุญาตหรืออนุมัติให้เผยแพร่แอป BigPay

กรุณาอ่านการแจ้งเตือนความปลอดภัยเพิ่มเติมใน 'ความปลอดภัยและกฎหมาย' บนแอปมือถือเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมออนไลน์

การสละสิทธิ

การยอมรับข้อกำหนด หรือการชำระเงินใด ๆ หรือการสละสิทธิใด ๆ ของเราหรือการผ่อนปรนใดๆ ที่เรามอบให้กับท่านจะไม่ทำให้เราเสียสิทธิในการบังคับใช้สิทธิอื่นใด ของเราที่มีภายใต้ข้อตกลงนี้ และการยอมรับดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นคำมั่นใจว่าเป็นการยินยอมในการแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ในทางใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใด และการสละสิทธิดังกล่าวจะไม่มีผลต่อสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ของเรา 

สิทธิและการเยียวยาที่ระบุในข้อตกลงนี้เป็นแบบสะสมและไม่ได้เป็นการยกเว้นสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมาย

การโอนสิทธิ

เรามีสิทธิในการโอนสิทธิหรือภาระผูกพันของเราทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ในการนั้นเราอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบก็ได้ ทั้งนี้ท่านไม่สามารถโอนสิทธิตามข้อตกลงและ/หรือบัตรนี้ให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

ความผูกพันของผู้รับโอน

ข้อตกลงนี้จะผูกพันและมีผลบังคับต่อไปตามประโยชน์ของผู้รับโอนแต่ละคนตามหลักเกณฑ์ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ของท่านตามข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ความแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้กลายเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทุกประการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ข้อตกลงอื่น ๆ ที่เหลือของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและข้อตกลงอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อตกลงนี้จะยังคงใช้งานได้อย่างถูกต้องและสามารถบังคับใช้ได้ตามปกติ

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้การตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ท่านยินยอมและตกลงที่จะยอมรับอำนาจศาลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บัตรของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้

การให้เอกสารเพิ่มเติม

ท่านตกลงที่จะให้หรือดำเนินการเอกสารเพิ่มเติมตามที่ขอเราเป็นครั้งคราว (หากจำเป็น)

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าท่านได้ให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง รวมถึงที่อยู่ทางไปรษณีย์และที่อยู่ประจำ/ถาวร หมายเลขติดต่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกของท่านกับเราจะถูกเก็บไว้ จนถึงปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้อง หากข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างบัญชีบัตรของท่านกับเรา 

ท่านควรแจ้งให้เราทราบทันทีเพื่อให้เราสามารถอัปเดตข้อมูลของท่านในบันทึกของเราได้ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่ถาวรของท่าน ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขติดต่อ หากท่านไม่ดำเนินการ อาจทำให้บัตร BigPay ของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร หรือรหัส PIN ของท่านถูกส่งให้กับบุคคลที่ผิดหรือที่อยู่ผิด หรือธุรกรรมของท่านถูกปฏิเสธ ณ จุดขาย (POS) หากเกิดเหตุการณ์นี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือถือว่าเป็นความผิดในการใช้งานหรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่ผิดปกติของมูลค่าในบัตรของท่าน

คำบอกกล่าวใด ๆ ที่เราส่งให้จะถือว่าส่งถึงท่านหากส่งทางที่อยู่อีเมล หรือไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์/การติดต่อทางไปรษณีย์ที่ทราบล่าสุดของท่านซึ่งเป็นผู้ถือบัตรตามที่ปรากฏในบันทึกของเรา BigPay จะไม่ยอมรับการแจ้งที่อยู่ใด ๆ (ธุรกิจ สำนักงาน ที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่ติดต่อ) ที่มีเพียงเลขของตู้รับจดหมายในไปรษณีย์ (“ตู้ปณ.”)

การใช้งาน และสิทธิประโยชน์ที่สามารถต่ออายุได้

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการยกระดับบริการและสิทธิประโยชน์ของบัตร เราอาจตรวจสอบและแก้ไขการใช้งานและสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ปรากฏในแอปมือถือหรือเว็บไซต์ของเรา หรือระบุไว้ในโบรชัวร์หรือเอกสารการสื่อสารใด ๆ ที่ตีพิมพ์โดยเรา เป็นครั้งคราว

การใช้งานแอป BigPay – ข้อกำหนดการใช้งาน

นอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น เมื่อท่านใช้แอปมือถือหรือเว็บไซต์ของเรา ข้อกำหนดการใช้งานแอปมือถือและเว็บไซต์ (ถ้ามี) จะมีผลบังคับใช้ด้วย และไม่เป็นการใช้แทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้

ภาษา

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงนี้และการแปลเป็นภาษาอื่นใด ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้เหนือภาษาอื่นใด


ข้อมูลผลิตภัณฑ์ BigPay


ข้อมูลผลิตภัณฑ์ BigPay


ข้อมูลผลิตภัณฑ์ BigPay

โปรดอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ BigPay ก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครใช้บริการ BigPay ที่ออกโดยบริษัท บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และขอให้ท่านศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (สัญญาให้บริการผู้ถือบัตร) ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อการใช้บริการ BigPay ของท่านด้วย

บริษัท บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์ BigPay / e-Wallet

4 มีนาคม 2567

ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร

​BigPay เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจ่ายเงินของท่านในรูปแบบการใช้งานผ่านบัตรพลาสติก Visa หรือ บัตรเสมือน Visa (หรือที่จะเรียกว่า “บัตร”) โดยท่านสามารถเติมเงินเข้าใน e-Wallet เสมือนกระเป๋าเงินจริง และท่านจะสามารถเรียกดูข้อมูลบัตร ประวัติการใช้งาน ติดตามการใช้จ่าย เติมเงิน รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชี BigPay (และการหยุดการใช้งานบัตรเป็นการชั่วคราว) จากแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ “BigPay App” ได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถโอนเงินจาก e-Wallet ของท่านไปให้เพื่อนที่เป็นผู้ใช้บริการ BigPay ผ่านทาง BigPay App ได้อีกด้วยเช่นกัน

2. บัตรนี้ทำอะไรได้บ้าง

• วงเงิน e-Wallet สูงสุด: 100,000 บาท (หรือจะเรียกว่า “วงเงินบัตร”) ซึ่งเป็นวงเงินที่เราอนุมัติให้ท่าน

• เป็นบัตรที่สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ Visa ทั้งที่เป็นจุดขายสินค้า (Point Of Sale - POS) ด้วยบัตรพลาสติก Visa หรือผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าในรูปแบบ e-commerce ด้วยบัตรเสมือน Visa และบัตรพลาสติก

• ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ Visa ด้วยบัตรพลาสติก 

• สิทธิพิเศษต่างๆ เมื่อท่านเดินทางด้วยสายการบิน AirAsia

• จำนวนเงินที่ท่านสามารถใช้ได้จะไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านได้เติมเงินไว้ หรือเงินคงเหลือ ณ ขณะนั้นใน e-Wallet

* ท่านต้องให้เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่าน และดำเนินการเปิดใช้บริการ BigPay ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดผ่านทาง BigPay App (ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่เราอาจจะขอเพิ่มเติมจากท่าน) ท่านสามารถเติมเงินสูงสุดเข้า e-Wallet ไม่เกิน 100,000 บาท โดยที่ท่านจะสามารถทำรายการต่างๆ ผ่านบัตรหรือผ่าน BigPay App (การใช้จ่ายผ่านบัตร การถอนเงินสด การโอนเงิน และอื่นๆ) รวมกันไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน

3. บริการ BigPay มีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอะไรบ้าง

 

ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ (ปรับปรุงล่าสุด 4 มีนาคม 2567)

 

ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการใช้ BigPay

คำอธิบายค่าบริการ / ค่าธรรมเนียม

บาท

เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก และบัตร

ค่าเข้าร่วมบริการ BigPay

ค่าธรรมเนียมการเริ่มใช้บริการ BigPay

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมบัตรพลาสติกรายปี

ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรพลาสติกรายปี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมบัตรเสมือนรายปี

ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเสมือนรายปี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมยกเลิกบัตร

ค่าธรรมเนียมกรณียกเลิกการใช้บัตร

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมออกบัตรเสมือน

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรเสมือน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมออกบัตร

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรพลาสติกให้แก่ผู้ใช้บริการ

150 ต่อบัตร

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรพลาสติกแทน / ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุบัตรพลาสติก

1. ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรพลาสติกแทน หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจะเก็บจากผู้ใช้บริการกรณีที่มีการร้องขอให้ออกบัตรพลาสติกทดแทนบัตรเดิมที่สูญหายหรือเสียหาย และผู้ใช้บริการต้องการให้ออกบัตรพลาสติกใบใหม่เพื่อทดแทนบัตรเดิม

2. ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุบัตรพลาสติก หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการกรณีที่บัตรพลาสติกเดิมหมดอายุและผู้ใช้บริการต้องการให้ออกบัตรพลาสติกใบใหม่ทดแทนบัตรที่หมดอายุ

150 ต่อบัตร

เกี่ยวกับการทำรายการต่างๆ 

ค่าบริการเติมเงิน

ค่าบริการต่อครั้งเมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินเข้า e-Wallet

0 บาท 

(ยังไม่คิดค่าบริการ จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง)

ค่าบริการถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศ

ค่าบริการในการถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศด้วยบัตรพลาสติก

100 ต่อรายการ

ค่าบริการปริวรรตอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ค่าบริการในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลเงินต่างประเทศมาเป็นเงินบาทเมื่อผู้ใช้บริการมีการทำรายการผ่านบัตรด้วยสกุลเงินต่างประเทศ

ร้อยละ 1 (สำหรับรายการนอกประเทศ EU ) 

คำนวณจากจำนวนเงินที่มีการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศต่อรายการ

ค่าบริการโอนเงินจากผู้ใช้บริการ BigPay รายอื่น

ค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการกรณีที่มีการโอนเงินไปยัง e-Wallet 

ของผู้ใช้บริการ BigPay รายอื่น

ไม่คิดค่าบริการ

หมายเหตุ:

*ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมในตารางข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว

**ค่าธรรมเนียมนี้จะเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอให้บริษัทออกบัตรพลาสติกทดแทนบัตรเดิมที่สูญหายหรือเสียหาย และจะไม่เรียกเก็บหากบัตรหรือชิพบนบัตรมีปัญหาจากการผลิต

4. อะไรที่เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขสำคัญของผลิตภัณฑ์นี้ / สิ่งที่ท่านต้องผูกพันกับการใช้บริการคืออะไรบ้าง

- ในการใช้บริการ BigPay ท่านต้องดาวน์โหลดและสมัครใช้บริการผ่าน BigPay App (สามารถดาวน์โหลดได้จาก Appstore สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ iOSหรือ Playstore สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Andriod) 

ท่านต้องมีสัญชาติไทย ได้รับสิทธิ์ให้เป็นพลเมืองถาวร หรือ เป็นบุคคลต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย (ได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยมี work permit ที่ยังไม่หมดอายุ) และต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน (เพื่อรับพัสดุไปรษณีย์) ในประเทศไทย รวมทั้งท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป

ในการสมัครใช้บริการไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารรายได้ของท่าน แต่ท่านต้องแสดงเอกสารแสดงตัวตน และ/หรือเอกสารอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่ทางบริษัทร้องขอเป็นคราวๆ ไป

เมื่อคำขอใช้บริการของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับบัตรเสมือนซึ่งจะไม่สามารถใช้จ่ายเงิน หรือ ซื้อสินค้าและบริการ ณ จุดขาย (Point Of Sale) ได้ และท่านจะไม่สามารถถอนเงินสดด้วยบัตรเสมือนได้

 • ถ้าท่านประสงค์จะได้รับบัตรพลาสติก BigPay เพื่อทำรายการ ณ จุดขาย หรือถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ที่มีสัญญลักษณ์ VISA ในต่างประเทศ ท่านต้องขอใช้บริการบัตรพลาสติก และจ่ายค่าธรรมเนียม โดยท่านจะได้รับบัตรพลาสติกต่อเมื่อท่านได้ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทจะจัดส่งบัตรพลาสติกให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ในระหว่างการขอใช้บัตรพลาสติก

 • บัตรเสมือนที่ท่านได้รับผ่านทาง BigPay App จะสามารถท่านใช้จ่ายผ่านทาง e-commerce เท่านั้น หากท่านได้รับบัตรพลาสติก (กรณีที่ขอใช้บริการ) ท่านสามารถใช้บัตรพลาสติกในการทำรายการ ณ จุดขาย (POS) รายการออนไลน์ผ่านทาง e-commerce ถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ในต่างประเทศ และอื่นๆ อีกมากมายได้ด้วย

 • วงเงินสูงสุดในการทำรายการผ่านบัตร (ใช้จ่าย หรือ ถอนเงินสดในต่างประเทศ) จะเป็นวงเงินเดียวกันทั้งบัตรเสมือนและบัตรพลาสติก (กรณีขอใช้บริการ) ซึ่งทั้ง 2 บัตร จะผูกกับบัญชี BigPay ภายใต้ชื่อของท่าน

 • ท่านมีหน้าที่ต้องปกป้องและรักษา Personal Identification Number (PIN) รหัสใช้ครั้งเดียว (OTP) หรือ รหัสผ่านของบัญชี BigPay ของท่านเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

ท่านต้องแน่ใจว่าท่านมีจำนวนเงินใน e-Wallet เพียงพอก่อนที่จะทำรายการต่างๆ ผ่านบัตร

ท่านสามารถเติมเงินเข้าบัญชี BigPay ของท่านได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และท่านสามารถทำรายการผ่านบัตร (ทั้งบัตรเสมือนและบัตรพลาสติกรวมกัน) ทั้งรายการใช้จ่ายหรือถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในต่างประเทศรวมกันได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน วงเงินบัตรและวงเงินใช้จ่ายข้างต้นมีระบุไว้ในสัญญาผู้ใช้บริการบัตรไว้แล้ว นอกจากนั้นท่านจะไม่สามารถเติมเงินได้เกินกว่าวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้

ท่านต้องไม่นำบัตรไปทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือรายการทุจริตใดๆ

 • ท่านต้องใช้บัตรตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตร (สัญญาผู้ใช้บริการบัตร) โดยเคร่งครัด

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมกรณีที่บัญชีท่านไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาที่บริษัทกำหนด (Dormant Account)

บัตรของท่านไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้ และสามารถใช้ได้เฉพาะท่านเท่านนั้นในฐานะผู้ใช้บริการบัตร

หากท่านปฎิบัติไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ (สัญญาผู้ใช้บริการบัตร) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งการใช้งานบัตร พักการใช้งานบัตรชั่วคราว ยกเลิกการใช้งานบัตร หรือยกเลิกบัญชี BigPay รวมถึงบัตรของท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้วิจารณญานของบริษัทในการจำกัด ยับยั้ง พักการใช้งานชั่วคราว ยกเลิกบัตร หรือยกเลิกบัญชี BigPay หรือบัตรของท่านหากบริษัทพบรายการที่ไม่ปกติ น่าสงสัย เข้าข่ายทุจริต หรือรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ หรือบริษัทมีข้อสงสัยในการใชับัญชี BigPay หรือใช้บัตรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

**ข้อสำคัญ: โปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (สัญญาผู้ใช้บริการบัตร) ให้ละเอียดและเข้าใจก่อนสมัครใช้บริการ BigPay

 

อะไรคือความเสี่ยงสำคัญในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้

หากบัตรของท่านสูญหาย หรือถูกขโมย หรือท่านสงสัยว่าท่านอาจตกเป็นเหยื่อของรายการที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ ท่านต้องระงับการใช้บัตรของท่านทันทีโดย:

 • ล๊อกอินเข้า BigPay App และเลือกฟังก์ชั่น “ระงับการใช้บัตร” หรือ

 • ติดต่อบริษัทที่หมายเลข 1800012323 (ในประเทศ) หรือ +661800012323 (กรณีอยู่ต่างประเทศ)

 • ท่านสามารถระงับการใช้งานบัตรเสมือนด้วยวิธีการข้างต้นเช่นกัน

6. ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายจากรายการที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ

ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายการที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเว้นแต่บริษัทจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากรายการที่เกิดขึ้นภายใน 5 นาทีนับตั้งแต่บริษัทได้รับแจ้งจากท่าน

7. จะสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรได้ที่ไหน

หากท่านต้องการทราบหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทได้ทางเมนู “ช่วยเหลือ” บน BigPay App หรือ ทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข 1800012323 (ภายในประเทศ) หรือ +6628216259 (โทรจากต่างประเทศ) จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 9:00 - 18:00 น. 

 

รายละเอียดข้างต้นเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศความเป็นส่วนตัว


ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ           4 มีนาคม 2567     

 1. ทั่วไป 

 1. ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ”)  จัดทำขึ้นโดยบริษัท บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“BigPay”) เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านบริการทางการเงินซึ่งรวมถึงการออกผลิตภัณฑ์และ/หรือการให้บริการติมเงินโดย BigPay (รวมกันเรียกว่า “เรา”)

 2. ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงการดำเนินการและเวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลที่เราอาจใช้ บุคคลที่จะใช้ข้อมูล กรณีต่างๆ ที่เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก วิธีการที่ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของท่าน และการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการติดต่อเรา

 3. เมื่อมีการใช้แอปพลิเคชั่นบนมือถือ (“แอปมือถือ”), เข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.bigpayme.com, สมัคร ลงทะเบียน และ/หรือสมัครสมาชิกสำหรับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ใดๆของเราถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.4 ท่านยอมรับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้ เข้าถึง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ (features) เทคโนโลยีหรือฟังก์ชั่นต่างๆที่มีให้บนเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงเว็บไซต์แอปพลิเคชั่นและบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย (รวมกันเรียกว่า“บริการของ BigPay”)ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อกำกับควบคุมการใช้บริการของ BigPay โดยผู้ใช้ของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ที่ใช้บริการของ BigPay ในระหว่างทำการค้าหรือธุรกิจ) เว้นแต่มีการตกลงเป็นอย่างอื่นโดยการทำสัญญา 

 1. การประกาศ

 1. ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นประกาศซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย

 2. เราอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติเกี่ยวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในประกาศความเป็นส่วนตัวบนแอปพลิเคชั่นมือถือของเรา (“แอปมือถือ”) หรือประกาศฉบับปรับปรุงแก้ไขบนเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดก็ตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขจะปรากฎอยู่บนแอปมือถือหรือเว็บไซต์ของเราตลอดเวลา

โปรดตรวจสอบแอปมือถือหรือเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเพื่อดูการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา ทั้งนี้ ฉบับปรับปรุงแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่มีการประกาศบังคับใช้

 1. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล

 1. เราอาจเก็บรวบรวมซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่เกี่ยวกับท่านหรือบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลนั้นกับเรา (“บุคคลที่สาม”) กล่าวคือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนถึงท่านหรือบุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ ที่อยู่ไปรษณีย์และอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่ออื่นๆ รายละเอียดระบุตัวตน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลทางการเงิน (รวมถึงแหล่งที่มาของเงิน) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่เราให้บริการแก่ท่านและ/หรือบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่นที่ท่านรู้จักซึ่งเราได้รับข้อมูลมาจากท่านผ่านแอปมือถือ เว็บไซต์ ศูนย์บริการลูกค้า สื่อโซเชียลมีเดีย ช่องทางวอล์คอิน (walk-in) หรือช่องทางจัดจำหน่าย และช่องทางจัดจำหน่ายอื่นๆ ของเรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้ให้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้แก่บุคคลที่สามและได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าวแล้ว หรือมีสิทธิตามข้อยกเว้นอื่นให้ไม่ต้องได้รับความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่เรา ตลอดจนสามารถดูและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคคลดังกล่าวได้ ท่านตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราในกรณีที่เราได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องจากการที่ท่านไม่ยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

 2. เราอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data)ได้แก่ ข้อมูลชีวมิติ (เช่น การจดจำใบหน้า (facial recognition)  ลายนิ้วมือ (fingerprint) และม่านตา (iris recognition) เพื่อพิสูจน์ยืนยันและระบุตัวตนของท่าน ในการสมัครและ/หรือเข้าถึงแอปพลิเคชั่น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน โดยที่เราต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ทั้งนี้การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน จะดำเนินการเป็นกรณีๆ ไป เมื่อเราเห็นว่ามีความจำเป็น

อย่างไรก็ดี เรายังอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามในระหว่างที่มีการรวบรวมข้อมูลชีวมิติ (Capture) การประมวลผลอัตลักษณ์ (Signal Processing)การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)  และการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ (Comparison)  ด้วยเจตนารมณ์ในการประเมินอัตลักษณ์ของบุคคล และการแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลชีวมิติเพื่อวัตถุประสงค์อันชัดแจ้งในการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตน(verification and authentication) ตามรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

 1. เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการตรวจสอบหลักฐานยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือการรู้จักตัวตนลูกค้า (KYC) ตามกฎเกณฑ์นโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 2. หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันโปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้นั้นถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 3. เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งกรณีดังต่อไปนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้ (รวมกันเรียกว่า “วัตถุประสงค์) และท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังกำหนดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์/กิจกรรม

ฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 1. เพื่อให้บริการของ BigPay แก่ท่านซึ่งเป็นบริการที่ท่านสมัครสมาชิกไว้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามสัญญาแก่ท่านและเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาฟีเจอร์ (features) ที่สำคัญ

 1. ฐานความยินยอม  (Consent Basis)

 1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและ/หรือการสมัครบัตร BigPay แบบบัตรจริงและ/หรือบัตรเสมือน

 1. ฐานปฏิบัติตามสัญญา(Contract Basis)

 2.  ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest Basis)

 1. เพื่อให้สามารถแบ่งปัน โอน เรียกคืน แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดจนการสร้างโปรไฟล์สมาชิกและบัญชีผู้ใช้ระหว่างกลุ่มบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทแม่หรือบริษัทย่อยของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Capital A Berhad และบริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท หากมี) เพื่อที่ท่านจะได้รับบริการ สิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ BigPay

 1. ฐานความยินยอม (Consent Basis)

 1. เพื่อให้สามารถแบ่งปัน เปิดเผย โอน เรียกคืน แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับคู่สัญญา ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ เครือข่ายพันธมิตร ผู้ได้รับอนุญาตตามสิทธิ ที่ปรึกษา ผู้ค้าและ/หรือพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของเราเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวแก่ท่าน

 1. ฐานความยินยอม (Consent Basis)

 1. เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูล และผู้ดูแลข้อมูล  สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้การดำเนินการบัญชี BigPay (รวมถึงบัตรและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์) ของท่าน การให้บริการ หมวดการใช้งาน (features) ฟังก์ชั่น และ/หรือสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตร BigPay เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 1. ฐานความยินยอม (Consent Basis)

 1. เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อเสนอโปรโมชั่นพิเศษ จดหมายข่าว หรือแบบสำรวจลูกค้าและแบบสอบถามให้แก่ท่าน

 1. ฐานความยินยอม (Consent Basis)

 1. เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับโปรแกรม (เช่น โปรแกรมรอยัลตี้ หากมี) หรือธุรกรรมที่ท่านได้ดำเนินการไป

 1. ฐานความยินยอม (Consent Basis)

 1. เพื่อดำเนินธุรกรรมการชำระเงินของท่านและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินการหรือบริหารจัดการอื่นๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งการแจ้งเตือนและการจัดการบัญชีของท่าน

 1. ฐานปฏิบัติตามสัญญา(Contract Basis)

 2. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest Basis

 1. การแก้ไขหรือจัดการความถูกต้องในการบันทึก การป้องกัน การสืบหรือฟ้องร้องอาชญากรรม และการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ

 1. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest Basis

 1. การประเมินและวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับจากการใช้งาน BigPay      การวิเคราะห์และวิจัยตลาด ผลิตภัณฑ์ และแนวโน้ม (ถ้ามี)

 1. ฐานความยินยอม  (Consent Basis)

 1. เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใน การพัฒนาด้านการจัดการ      งานปฏิบัติการ การตลาด การวางแผน ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือบริการ การแก้ไขปัญหาและ/หรือการทำวิจัย

 1. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest Basis

 1. เพื่อจัดการการเข้าร่วมของท่านในกิจกรรมการแข่งขันหรือแคมเปญต่างๆ ที่เราจัดขึ้นเป็นครั้งคราว

 1. ฐานความยินยอม  (Consent Basis)

 1. เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ BigPay และบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และกลุ่มบริษัทของเรา (ถ้ามี)

 1. ฐานความยินยอม  (Consent Basis)

 1. เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพันธมิตรธุรกิจของเรา (ถ้ามี)

 1. ฐานความยินยอม  (Consent Basis)

 1. เพื่อการขายไขว้ (Cross selling) การตลาดและการส่งเสริมการขาย รวมถึงการบริการจัดการข้อเสนอและการแข่งขัน

 1. ฐานความยินยอม  (Consent Basis)

 1. การสื่อสารและการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการทำแบบสำรวจเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียน และเพื่อระงับข้อพิพาท หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ

 1. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest Basis

 1. เพื่อเก็บประวัติบัญชีของท่านสำหรับใช้อ้างอิงในปัจจุบันและในอนาคต (เมื่อจำเป็น)

 1. ฐานความยินยอม  (Consent Basis)

 2. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest Basis

 1. เพื่อให้ผู้รับโอนสิทธิแท้จริงหรือผู้ถูกเสนอให้รับโอนสิทธิของ BigPay หรือผู้เข้าร่วมหรือผู้เข้าร่วมรับช่วงของ BigPay สามารถประเมินข้อมูล บัญชี ธุรกรรมของท่าน ซึ่งประสงค์ให้มีการโอนสิทธิ การเข้าร่วม หรือการเข้าร่วมรับช่วง (หากมี)

 1. ฐานความยินยอม  (Consent Basis)

 1. เพื่อปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของ BigPay และ/หรือของผู้อื่น และเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมหรือที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยที่ผลประโยชน์นั้นไม่ขัดกับสิทธิพื้นฐานของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest Basis

 1. BigPayจะดำเนินการโดยสุจริตในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกันหรือปราบปรามไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ณ เวลาขณะนั้นและไม่มีวิธีอื่นใดที่จะป้องกันหรือยับยั้งอันตรายดังกล่าวได้

 1. ฐานป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interest Basis

 1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเราในการปฏิบัติพันธกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อำนาจทางราชการที่เราได้รับมอบหมายให้ดำเนินการหรือปฏิบัติตาม     

 1. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest Basis

 1. BigPay จะใช้ข้อมูลชีวมิติของท่านเพื่อพิสูจน์ยืนยันและระบุตัวตนของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลชีวมิติของท่าน ได้แก่ภาพถ่ายบนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายเซลฟี่ในขณะที่ท่านสมัครใช้บริการ BigPay สำหรับให้ท่านสมัครและ/หรือเข้าถึงแอปพลิเคชั่น

 1. ฐานความยินยอม  (Consent Basis)

 1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายภาษี กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การใช้สิทธิตามกฎหมายของบริษัท หรือในกรณีที่จำเป็นในการตรวจสอบการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

 1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation Basis)

 1. เพื่อจัดการ ตรวจสอบรายละเอียด และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ข้อพิพาท และการฟ้องร้องคดี รวมถึงการตั้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือดำเนินการเรียกร้องทางกฎหมายเพื่อต่อสู้ในการดำเนินคดีตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีของบริษัท

 1. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest Basis)

 2. ฐานการจำเป็นเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (กรณีข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน)

 1. เพื่อการยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือการยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) ตามกฎเกณฑ์     ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.     )

 1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation Basis)

 1. ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากเราได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อเรา (ดังอธิบายในข้อ 7 การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลและการติดต่อ) ด้านล่างนี้ และเราจะดำเนินการลบชื่อท่านออกจากรายชื่อการจัดส่งอีเมลของเรา

 2. เราใช้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่มีการรวบรวมเพื่อสร้างสถิติและประเมินกิจกรรมบนเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ ที่ลูกค้าจะได้รับจากการเข้าชม ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 3. โปรดทราบว่าหากมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปิดเผยและ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังที่ตั้งภายในหรือนอกประเทศไทยให้แก่

 1. บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย กลุ่มบริษัท บริษัทสาขา คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้ได้รับอนุญาตสิทธิ ที่ปรึกษา ผู้ค้า พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับเหมาบุคคลนอก ไม่ว่าที่อยู่ในหรือนอกประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 

 2. ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน (รวมถึง Visa หรือ Mastercard) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล (รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย) หน่วยงานบังคับใช้ ไม่ว่าที่อยู่ในหรือนอกประเทศไทยตามวัตถุประสงค์นั้นๆ  

 3. สถานที่ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) ฐานข้อมูล หรือระบบของเราตั้งอยู่และ/หรือปฏิบัติการอยู่ ซึ่งอาจอยู่นอกประเทศภูมิลำเนาของท่านหรือที่ที่ท่านสามารถเข้าถึงแอปมือถือหรือเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ

 4. บุคคลที่ 3 หรือบุคคลภายนอกที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยในเชิงการค้า เพื่อการตลาด การโฆษณา และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ท่านได้ระบุว่าท่านไม่ประสงค์ให้เราเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการโฆษณา และต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต หรือกำหนดโดยความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาล

 1. ภายใต้ข้อ 3.8 ข้างต้น เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากัน ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ และในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม

 2. โปรดทราบว่า BigPay จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหากไม่ทำเช่นนั้น BigPay จะไม่สามารถจัดหาบัตร BigPay หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านร้องขอจาก BigPay หรือจัดทำและ/หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ หากท่านไม่ยอมหรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังระบุในข้อ 3.1 แก่เรา เราอาจไม่สามารถจัดทำและ/หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอาจจำเป็นต้องยกเลิกผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ให้แก่ท่าน

 3.  ในบางกรณี ท่านอาจมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น (เช่น ผู้สมัครร่วม คู่สมรส บุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ ในกรณีดังกล่าว ท่านรับประกันและรับรองว่าท่านได้ให้ประกาศความเป็นส่วนตัวแก่บุคคลนั้นและได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หรือมีสิทธิตามข้อยกเว้นอื่นให้ไม่ต้องได้รับความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่ BigPay

 4. เราอาจเสนอให้ท่านสามารถเชื่อมต่อกับบริการของ BigPay โดยใช้อุปกรณ์มือถือ ไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือหรือเว็บไซต์ ข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บังคับใช้ในการเข้าถึงและการใช้อุปกรณ์มือถือต่างๆ เมื่อท่านดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชั่นมือถือของเรา หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์สำหรับเข้าถึงผ่านมือถือใดๆ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งและอุปกรณ์มือถือของท่าน รวมถึงตัวระบุตัวตนเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในการให้บริการแบบอิงตำแหน่งที่ตั้งแก่ท่าน เช่น โฆษณา ผลการวิจัย และเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล ในอุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่ท่านจะสามารถควบคุมหรือยกเลิกการใช้บริการตามสถานที่ตั้งได้ในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกบริการตำแหน่งที่ตั้งของเรา เราแนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของท่านหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของท่าน

 5. ในอนาคตอาจมีบางกิจกรรมที่ BigPay ขอข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพิ่มเติม โดย BigPay จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อยกเว้นภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทย

 1. การสื่อสารด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย

 1. เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ท่าน ตลอดจนข้อเสนอพิเศษหรือข้อเสนอส่งเสริมการขาย จดหมายข่าว หรือแบบสำรวจและแบบสอบถามลูกค้า เว้นแต่ท่านระบุว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับสื่อดังกล่าว

 2. ท่านอาจเลือกยกเลิกรับการสื่อสารด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายจากเราได้ทุกเมื่อ โดยคลิกตัวเลือกยกเลิกการสมัคร ในการตั้งค่าแอปมือถือ หรือติดต่อเราเพื่อแจ้งคำร้องขอของท่าน (ดังระบุในข้อ 8      (การใช้สิทธิและการติดต่อ) ด้านล่าง) 

 1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เราได้รับจากท่านผ่านแอปมือถือ หรือเว็บไซต์ไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด สูญหาย และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผย เราอาจเก็บข้อมูลของท่านไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบเอกสาร หรือให้บุคคลที่สามเก็บข้อมูลนั้นไว้ในนามของเรา ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายได้กำหนดบังคับใช้ จะต้องดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำหรืออำพรางข้อมูลไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นแล้ว

 2. เราได้ดำเนินมาตรการควบคุมการเข้าถึงซึ่งมีความปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการจัดเก็บ และการดำเนินการอุปกรณ์ โดยกำหนดสิทธิหรือการอนุญาตเข้าถึง การจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้เพื่ออนุญาตสิทธิการเข้าถึงแก่บุคคลที่ได้รับอนุญาต และกำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การรับรู้ หรือการทำซ้ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการโจรกรรมอุปกรณ์ที่ใช้เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงวิธีต่างๆที่ทำให้สามารถตรวจสอบซ้ำเกี่ยวกับการเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การลบทิ้ง หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามวิธีการและช่องทางในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 3. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเว็บไวต์และแอปมือถือมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และโดยธรรมชาติแล้วอินเทอร์เน็ตจะไม่มีความมั่นคงปลอดภัย ดังนั้น เราจึงไม่อาจรับประกันเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลที่ท่านสื่อสารกับเรา และท่านกระทำการดังกล่าวบนความเสี่ยงของท่านเอง

 1. การเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์อื่น

 1. แอปมือถือและเว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (“แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์บุคคลที่สาม”) เราไม่รับผิดชอบในหลักการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์บุคคลที่สาม โดยแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งหลักการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของตนให้ท่านทราบ

 1. ข้อมูลที่ไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บไว้

โดยทั่วไปแล้ว BigPay ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ได้แก่ (1) ศาสนา (2) หมู่โลหิตตามที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และ/หรือใบอนุญาตทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ  หากท่านได้ให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางไว้แก่บริษัท เราขอให้ท่านดำเนินการปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนส่งเอกสารดังกล่าวให้บริษัท

ทั้งนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และ/หรือใบอนุญาตทำงานจะถือว่าถูกต้องและสามารถบังคับใช้ได้ทุกประการ

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ตลอดจนเงื่อนไข/ข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านสามารถร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยไว้เกี่ยวกับท่านได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อเรา (ดูหัวข้อติดต่อเราด้านล่าง) ในกรณีที่เราถือข้อมูลที่ท่านมีสิทธิเข้าถึงไว้ เราจะพยายามจัดหาวิธีการที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลนั้นแก่ท่าน (เช่น การส่งอีเมลหรือการส่งทางไปรษณีย์)

 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล หากท่านคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยไว้เกี่ยวกับท่านนั้นไม่ถูกต้อง นำไปสู่การเข้าใจผิด หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านสามารถร้องขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ โดยเราจะพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อมูลนั้นหรือไม่

 3. สิทธิในการจำกัดการใช้ข้อมูล ท่านสามารถร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ

 4. สิทธิในการลบข้อมูล ท่านสามารถขอให้เราลบทิ้งหรืออำพรางข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้สามารถระบุถึงตัวตนได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ยกเว้นในกรณีที่เราอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์หรือด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การเก็บรวบรวมเพื่อตั้งข้อร้องเรียน ดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมาย การต่อสู้ข้อร้องเรียนทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

 5. สิทธิในการขอให้โอนข้อมูล ท่านสามารถขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่เรา หากเราจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือนำไปใช้ได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ

 6. สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานแห่งมูลเหตุตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต

 7. สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ เว้นแต่ในกรณีข้อจำกัดในการเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่เอื้อประโยชน์แก่ท่าน

 8. สิทธิในการร้องเรียน  ท่านมีสิทธิร้องเรียน BigPay ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ไม่ได้จำกัดไว้ (หากมี) เราอาจ (1) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการคำขอของท่านในการใช้สิทธิที่พึงมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ (2) ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านและให้เหตุผลในการปฏิเสธของเราตามกฎหมายที่บังคับใช้

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 5 ปี และ/หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อกฎหมายไม่อนุญาตให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้อีกต่อไป หรือไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ให้สำเร็จแล้ว เราจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบและบันทึกของเรา และ/หรือดำเนินการที่จำเป็นในการปิดบังชื่อในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะได้ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้อีกต่อไป

 1. คุกกี้

 1. ท่านอาจใช้คุกกี้ในเว็บไซต์หรือแอปมือถือของเราเพื่อ

 1. รักษาช่วงเวลาหนึ่งสำหรับการเข้าใช้และรายละเอียดที่จำเป็นระหว่างการสมัครสมาชิก การลงทะเบียนและการทำธุรกรรม (คุกกี้แบบช่วงเวลา)

 2. เก็บข้อมูลการใช้งานออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ/การวิเคราะห์ (คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์) และ

 3. นำทางท่านไปยังหน้าแรก (Landing Page) ที่ถูกต้องตามตำแหน่งภูมิศาสตร์ของท่าน (คุกกี้เพื่อเป้าหมายตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์)

 1. เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือแอปมือถือของเรเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการลงทะเบียนมีความสมบูรณ์และเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์หรือแอปมือถือของเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะแต่ละบุคคล ทั้งนี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความเล็ก ๆ ที่ถูกวางไว้บนดิสก์ของท่านโดยเซิร์ฟเวอร์เพจเว็บ คุกกี้ไม่สามารถใช้เรียกใช้โปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านได้ คุกกี้ถูกกำหนดเฉพาะสำหรับท่านเท่านั้นและสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่ออกคุกกี้ให้ท่านเท่านั้น

 2. ท่านยังสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของท่านหยุดยอมรับคุกกี้หรือแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ทั้งนี้ หากท่านปิดการตั้งค่าคุกกี้ เว็บไซต์หรือแอปมือถือ ของเราอาจทำงานไม่ถูกต้อง

 1. การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมุลและการติดต่อ

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา ต้องการใช้สิทธิตามข้อ 7 หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือมีข้อกังวลหรือร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการที่เราปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย โปรดติดต่อเราผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมลที่ลงทะเบียนไว้ (ซึ่งจะต้องส่งจากที่อยู่อีเมลของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับเรา) ที่แผนกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกำกับดูแล     

บริษัท บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชัั้น 32  ห้องเลขที่ 3244-45, 3201 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310      ประเทศไทยอีเมล:  pdpa.admin@bigpayme.com                

นอกจากนั้น ในกระบวนการใช้สิทธิตามข้อ 8      BigPay อาจจำเป็นต้องตรวจสอบ พิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่านก่อนดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดตามกำลังความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิจากท่านโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านได้รับทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าว เว้นแต่จะปรากฎว่าการดำเนินการตามร้องขอดังใช้สิทธิกล่าวอาจก่อให้เกิดภาระต่อ BigPay มากเกินสมควรหรือมีความเสี่ยงที่จะไปละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าว หรือขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ

 1. การไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ BigPay ประมวลผลตามฐานกฎหมาย ได้แก่ (1) ฐานสัญญา และ (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อ 3.5 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อ BigPay ในการปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลที่ได้แจ้งแก่ท่านไว้ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาศัยฐานสัญญา และ/หรือ ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลที่แจ้งแก่ท่านได้ หรือทำให้เราไม่สามารถให้บริการของ BigPay แก่ท่านได้

 2. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพิกถอนความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด แก่ BigPay ทาง BigPay อาจไม่สามารถติดต่อ แก้ไขข้อร้องเรียน ตอบข้อสงสัย หรือดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ให้ท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับเราในการให้บริการของ BigPay แก่ท่าน  

 1. เบ็ดเตล็ด

ในกรณีที่มีความไม่ถูกต้องตรงกันระหว่างประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นๆ ให้ถือข้อความในฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ


ข้อตกลงการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ


ข้อตกลงการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานนี้ (“ข้อตกลง”) อย่างละเอียดก่อนใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ (“แอปพลิเคชัน”)

การใช้งานแอปพลิเคชันนี้ถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้ โปรดอย่าใช้แอปพลิเคชันนี้หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดหรือบางส่วน BigPay จะไม่รับผิดชอบต่อการชำระค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันนี้ รวมถึงค่าบริการเครือข่ายและค่าโรมมิ่งของผู้ให้บริการ

 

เนื้อหา

(ก) เนื้อหาภายในแอปพลิเคชันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนตัวของคุณเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อการค้า คุณไม่สามารถคัดลอก แก้ไข แปล หรือดัดแปลงกราฟิกและรูปภาพภายในแอปพลิเคชันนี้ในทุกกรณีโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ BigPay และเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

(ข) หากคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ จากแอปพลิเคชัน นั่นหมายความว่าคุณได้รับอนุญาตจาก BigPay ให้ใช้ซอฟต์แวร์นั้น รวมถึงไฟล์ รูปภาพ ข้อมูลที่รวมอยู่ และข้อมูลที่ซอฟต์แวร์สร้างขึ้น ("ซอฟต์แวร์") BigPay ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ให้แก่คุณ คุณเป็นเจ้าของสื่อที่ใช้บันทึกซอฟต์แวร์ แต่ BigPay ยังคงถือครองกรรมสิทธิ์ทั้งหมดของซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถเผยแพร่ต่อ ขาย คัดลอก ถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ แยกชิ้นส่วน หรือกระทำการใด ๆ กับซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ คุณยังไม่สามารถแยกโค้ดของแอปพลิเคชันนี้ได้

 

การใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ

(ก) คุณตกลงที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจากการใช้แอปพลิเคชันนี้ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้แอปพลิเคชันนี้ในลักษณะใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้ หรือส่งผลให้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ไม่โพสต์ ส่งผ่าน หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ บนหรือผ่านแอปพลิเคชันนี้ ที่อาจเป็นอันตราย ลามก เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือผิดกฎหมาย หรือสร้างภาระแก่ BigPay ไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานหรือฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันนี้ และไม่ขอรับหรือพยายามขอรับสิทธิ์การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าผ่านวิธีใดก็ตาม ในระบบใดๆ ของ BigPay

(ข) หาก BigPay (ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว) เชื่อว่าคุณละเมิดหรือจะละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างใด BigPay ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงแอปพลิเคชันนี้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลและ/หรือโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

 

เว็บไซต์อื่น

แอปพลิเคชันนี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และในทางกลับกัน เพื่อความสะดวกและข้อมูลของคุณเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการและควบคุมโดยบุคคลที่สามและสำนักงานสาขาทั่วโลกของเรา รวมถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่อยู่ในหรือเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือเหล่านั้น คุณเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันมือถือดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของคุณเอง BigPay จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือผลที่ตามมา ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ที่เกิดจากการเข้าถึงแอปพลิเคชันดังกล่าวของคุณ

 

ไม่มีการรับประกัน

เราไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขโดยนัยของความพึงพอใจ คุณภาพที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เงื่อนไขและการรับประกันโดยนัยทั้งหมดดังกล่าวนี้ถือเป็นข้อยกเว้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

BigPay ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันต่างๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด จะได้รับการแก้ไข หรือแอปพลิเคชันนี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการแอปพลิเคชันนี้ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด BigPay ไม่รับประกันหรือแสดงถึงความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ หรือลักษณะอื่นใดของเนื้อหาภายในแอปพลิเคชันนี้หรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้งานเนื้อหาเหล่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

(ก) การใช้แอปพลิเคชันนี้ของคุณถือว่าคุณยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ใด ๆ รวมถึงความประมาท เลินเล่อ สำหรับความสูญเสียโดยตรง ทางอ้อม หรือผลที่ตามมาใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลและเนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้ หรือจากการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ นอกจากนี้ เรายังไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลที่สามที่มีลิขสิทธิ์ของตนเอง และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

(ข) เอกสารเผยแพร่ใด ๆ ของ BigPay อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ เอกสารเผยแพร่เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวและรวมอยู่ในเอกสารเผยแพร่รุ่นใหม่ การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงบริการโดย BigPay สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ค) ข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และให้คุณ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความตรงเวลา ความน่าเชื่อถือ ความแท้จริง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่อาจปรากฏในแอปพลิเคชันมือถือที่เชื่อมโยง

 

การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง

(ก) เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับแต่ง เพิ่มเติม หรือลบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ และ/หรือ เปลี่ยนแปลง ยุติการให้บริการ หรือยกเลิกแอปพลิเคชันมือถือนี้บางส่วน

(ข) เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงและ/หรือปรับปรุงดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในแอปพลิเคชันมือถือนี้

ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

การสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งไปยังแอปพลิเคชันมือถือของเรา หรือส่งถึงเราทางอีเมล จะถือว่าไม่เป็นความลับ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่คล้ายกันของคุณเกี่ยวกับเนื้อหา และ/หรือ บริการของเราโดยทั่วไป รวมถึงความคิด สิ่งประดิษฐ์ แนวคิด เทคนิค หรือความรู้ความชำนาญที่เปิดเผยในที่นี้อาจถูกเราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการพัฒนา ผลิต และ/หรือ การตลาดสินค้า และ/หรือ บริการ และในกรณีดังกล่าว คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนใด ๆ จากเรา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อจำเป็น โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ ไปยังบริษัทในเครือ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หน่วยงานรัฐบาล/ความมั่นคง หรือผู้ให้บริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตามตามที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 

ข้อจำกัด

การยกเว้นและข้อจำกัดที่อธิบายไว้ในที่นี้จะใช้เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของเราในการแสวงหาการเยียวยาทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้

การปกป้องข้อมูล

กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ บริษัท บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับข้อมูลที่คุณให้กับ BigPay เมื่อคุณลงทะเบียน ดาวน์โหลด และ/หรือ ใช้แอปพลิเคชันมือถือนี้

 

ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อตกลงภาษาอังกฤษและภาษาอื่น

หากข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปลในภาษาอื่นเกิดความขัดแย้งหรือคลาดเคลื่อน ข้อตกลงภาษาอังกฤษจะเป็นข้อความที่ใช้บังคับและมีอำนาจเหนือกว่าข้อความแปลหรือข้อความในภาษาอื่นใดๆ

***


คำแนะนำด้านความปลอดภัย


คำแนะนำด้านความปลอดภัย

บทนำ

BigPay ("BigPay", "เรา" หรือ "พวกเรา") มุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการออนไลน์นั้นปลอดภัย ปลอดภัย และเป็นความลับ เราได้เสริมสร้างระบบของเราด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคุณในการทำธุรกรรม และตอนนี้ต้องการแนะนำขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ และในบางกรณีจำเป็นสำหรับการใช้งานบัตรออนไลน์และต่างประเทศของคุณ

เราให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของบัญชีของคุณ ดังนั้น เราจึงใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยหลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณปลอดภัย อย่างไรก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและความพยายามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ฉ้อโกง คุณต้องไม่แชร์ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวคุณเอง และเก็บรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณให้ปลอดภัย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณและรับผิดชอบต่อธุรกรรมที่ดำเนินการโดยใช้บัญชีของคุณ คุณจะต้องไม่ทำธุรกรรมใดๆ แทนบุคคลที่สาม หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นทำธุรกรรมในนามของคุณ / ไม่ใช้แอป BigPay หรือทำธุรกรรมใดๆ บนอุปกรณ์ที่ถูกเจลเบรค รูท หรือดัดแปลงมา / คุณต้องดาวน์โหลดและใช้แอป BigPay เฉพาะบนอุปกรณ์มือถือที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดและปลอดภัยที่สุดเท่านั้น

หากคุณพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเกิดการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันทีผ่านช่องทางติดต่อที่เรามี เพื่อให้เราสามารถดำเนินการป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม

นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบแพลตฟอร์มการเผยแพร่แอปพลิเคชันเป็นประจำ และจะรายงานแอปพลิเคชันมือถือปลอมไปยังแพลตฟอร์มเหล่านั้นเพื่อดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันปลอมดังกล่าวเผยแพร่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลด นอกจากนี้ เรายังติดตามแหล่งที่มาที่ระบุเว็บไซต์ปลอม/ฟิชชิ่ง และจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรายงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (กำกับดูแลหรือเป็นเจ้าภาพของเว็บไซต์เหล่านี้) เพื่อให้ปิดเว็บไซต์เหล่านั้นลง เพื่อปกป้องผู้ใช้จากการตกเป็นเหยื่อของเว็บไซต์หลอกลวงหรือเว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ BigPay

วิธีดาวน์โหลดแอป BigPay อย่างปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัย คุณควรดาวน์โหลดแอป BigPay เฉพาะจากช่องทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ดังนี้:

 • Apple's App Store: ตรวจสอบว่าแอปมีชื่อนักพัฒนาเป็น "BigPay" และดาวน์โหลดจากร้านค้าอย่างเป็นทางการเท่านั้น

 • Google's Play Store: ตรวจสอบว่าแอปมีชื่อนักพัฒนาเป็น "BigPay" และดาวน์โหลดจากร้านค้าอย่างเป็นทางการเท่านั้น

ห้ามดาวน์โหลดแอป BigPay จากแหล่งอื่นเด็ดขาด เนื่องจากแอปเหล่านั้นอาจเป็นแอปปลอมหรือแอปฟิชชิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก BigPay

ปกป้องตัวคุณเอง

นอกเหนือจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราแล้ว คุณยังมีบทบาทสำคัญในการปกป้องธุรกรรมที่ทำผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ เราขอแนะนำให้คุณทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์

ปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากไวรัสและมัลแวร์โดยติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ควรอัปเดตโปรแกรมเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีฐานข้อมูลไวรัสล่าสุด

 1. หลีกเลี่ยงการรูทหรือเจลเบรคอุปกรณ์มือถือของคุณ

ไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์ที่รูทหรือเจลเบรค เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการโจมตีหลอกลวงมากขึ้น อุปกรณ์ที่รูทหรือเจลเบรคจะมีระบบรักษาความปลอดภัยน้อยที่สุด ทำให้ผู้โกงสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บหรือส่งผ่านอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายขึ้น

3. ติดตั้งไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล

ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ไฟร์วอลล์ ช่วยสร้างเกราะป้องกันระหว่างคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์มือถือของคุณกับอินเทอร์เน็ต เสมือนเป็นกำแพงที่ช่วยป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้เข้าถึงอุปกรณ์ของคุณ อ่านข้อมูล หรือติดตั้งไวรัสบนอุปกรณ์ขณะที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

4. ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์

สปายแวร์ (Spyware) คือ โปรแกรมลับที่แอบซ่อนอยู่ในคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์มือถือของคุณ โดยติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่คุณทำบนอุปกรณ์ โดยมักแฝงมากับโปรแกรมแชร์ไฟล์ โปรแกรมตรวจสอบไวรัสในอีเมล หรือโปรแกรมเร่งความเร็วเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว เพื่อดักจับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลที่ถูกดักจับอาจรวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล และในบางกรณี อาจรวมถึงข้อมูลลับ เช่น รหัสผ่าน

คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้โปรแกรมเฉพาะทาง ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยระบุและลบภัยคุกคามจากสปายแวร์ เช่นเดียวกับโปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมประเภทนี้จำเป็นต้องอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับรู้ถึงภัยคุกคามล่าสุด

5. อัปเดตเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของคุณเป็นประจำ

เบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการมักจะมีจุดอ่อนด้านความปลอดภัยหรือบั๊กเกิดขึ้นเป็นระยะๆ โดยทั่วไปผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จะออก "Service Pack" เพื่อแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้นโดยเร็วที่สุด ดังนั้น คุณควรตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณเป็นประจำ และติดตั้งแพตช์ความปลอดภัยใหม่ใดๆ ทันที เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติความปลอดภัยที่อัปเดตที่สุด

6. อย่าเปิดโปรแกรมหรือไฟล์แนบอีเมลจากแหล่งที่ไม่รู้จักหรือไม่น่าเชื่อถือ

 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือดาวน์โหลดไฟล์ (เช่น โปรแกรม เกม และสกรีนเซฟเวอร์) จากเว็บไซต์ที่คุณไม่มั่นใจ

 • สแกนไฟล์แนบอีเมล ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนเปิดทุกครั้ง

 • อย่าเปิดไฟล์แนบ จากบุคคลหรือองค์กรที่คุณไม่รู้จักหรือไม่น่าเชื่อถือ แม้ว่าจะได้รับจากคนรู้จักก็ตาม เนื่องจากไวรัสอาจแพร่กระจายโดยการส่งอีเมลติดเชื้อไปยังผู้ติดต่อทั้งหมดในสมุดรายชื่อ

 • หากไม่แน่ใจว่าไฟล์แนบคืออะไร อย่าเปิดเด็ดขาด!

7. ใช้คอมพิวเตอร์/เครือข่ายสาธารณะหรือใช้ร่วมกันด้วยความระมัดระวัง

หากคุณเข้าถึงบัญชีของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์ในร้านอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด หรือที่ทำงาน พยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ ป้องกันสปายแวร์ และเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุด แม้ว่า Wi-Fi จะเป็นวิธีที่สะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แต่ไม่แนะนำให้ใช้ และเราขอเตือนคุณว่า อย่าเข้าถึงบัญชีของคุณผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่สาธารณะ เช่น สนามบิน โรงแรม หรือห้างสรรพสินค้า

8. ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยความสม่ำเสมอ

เพื่อดูแลความปลอดภัยของบัญชี BigPay ของคุณ ควรหมั่นตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ดังนี้:

 • ติดตามการแจ้งเตือนธุรกรรม: ตรวจสอบการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ของ BigPay อย่างสม่ำเสมอ (เช่น แอปพลิเคชัน ข้อความอีเมล) หากพบธุรกรรมที่คุณไม่ได้ทำ หรือยอดเงินผิดปกติ รีบแจ้ง BigPay ทันที

 • ตรวจสอบยอดเงิน: ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี BigPay ของคุณเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีธุรกรรมที่ผิดปกติเกิดขึ้น

 • รายงานความผิดปกติ: หากพบธุรกรรมที่ไม่ได้ทำ ยอดเงินผิดปกติ หรือข้อผิดพลาดใดๆ รีบติดต่อ BigPay เพื่อแจ้งปัญหาและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

ประเภทของภัยคุกคามออนไลน์ที่ควรรู้

บทความนี้จะแนะนำ 4 ภัยคุกคามออนไลน์ประเภทหลัก เพื่อช่วยให้คุณป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์

1. ไวรัสคอมพิวเตอร์:

 • ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย (malware) ที่แพร่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และรบกวนการทำงาน ตัวอย่าง ได้แก่ ไวรัส ทรอยัน และสปายแวร์ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น รบกวนการทำงานของระบบ ทำลายข้อมูล บันทึกการกดแป้นพิมพ์ของผู้ใช้ ขโมยข้อมูลส่วนตัว

ระวังกลโกงฟิชชิง (Phishing)

ฟิชชิง (Phishing) เป็นกลวิธีในการขโมยข้อมูลส่วนตัว โดยมิจฉาชีพจะส่งอีเมลแอบอ้างเป็น BigPay ไปยังผู้ใช้อีเมลจำนวนมาก พยายามหลอกล่อให้ผู้ใช้คลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ปลอม

จุดสังเกตของกลโกงฟิชชิง: 

 • อีเมลปลอม: มิจฉาชีพมักปลอมเป็น BigPay โดยใช้โลโก้ ชื่อ บริษัท และอีเมลแอดเดรสปลอม

 • สร้างความเร่งด่วน: อีเมลมักจะมีเนื้อหาเร่งด่วน เช่น บอกว่าถ้าไม่ดำเนินการ บัญชีจะถูกระงับ

 • เว็บไซต์ปลอม: ลิงก์ในอีเมล์จะนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบเว็บไซต์จริงของ BigPay

 • ขโมยข้อมูล: เว็บไซต์ปลอมจะขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน และข้อมูลบัตรเครดิต

ระวังกลโกงทางโทรศัพท์ (Phone Scam)

มิจฉาชีพมักอ้างตัวเป็นพนักงาน BigPay เจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือเพื่อโทรศัพท์หลอกลวง โดยมักใช้วิธีการดังนี้:

 • แจ้งปัญหาบัญชีปลอม: อ้างว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของคุณ เช่น เงินหาย บัญชีถูกบุกรุก

 • สร้างความเร่งด่วน: บอกว่าต้องดำเนินการแก้ไขทันที มิฉะนั้นจะเสียหาย

 • ขอให้โอนเงินไปบัญชีอื่น: หลอกให้ทำธุรกรรมออนไลน์โอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพ

ระวังกลโกงทาง SMS (SMS Scam)

มิจฉาชีพมักส่ง SMS ปลอมมาหลอกลวงเหยื่อ โดยหลอกล่อด้วยวิธีการดังนี้:

 • แจ้งรางวัลปลอม: อ้างว่าคุณได้รับรางวัลเงินสด ต้องการให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล

 • ธุรกรรมบัตรปลอม: แอบอ้างบัตรเครดิตหรือบัญชีของคุณมีปัญหา ให้โทรไปยืนยัน

 • เปิดบัญชีออนไลน์ปลอม: หลอกให้เปิดบัญชีออนไลน์ที่ตู้ ATM

 • ขโมยข้อมูลบัญชี: หลอกให้บอกรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัว

ป้องกันตัวเองจากกลโกงออนไลน์

 • อย่าคลิกโฆษณาที่น่าสงสัย หรือ URL แปลก ๆ ที่ส่งผ่าน SMS/ข้อความ

 • อย่าใช้ Wi-Fi สาธารณะที่ไม่น่าเชื่อถือ สำหรับธุรกรรมออนไลน์

 • อย่าบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ บนคอมพิวเตอร์สาธารณะ

 • อย่าตอบกลับอีเมลหรือ SMS ที่น่าสงสัย จากลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือผู้ส่งที่ไม่รู้จัก พยายามขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลลับ

 • อย่าตอบกลับคำขอ ให้ยืนยันหรือตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลลับ

 • อย่าตอบกลับข้อความหรือโทรศัพท์จากบุคคลไม่รู้จัก ที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ

 • อย่าคุยกับคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแล พวกเขาจะไม่มีวันโทรมาสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ของคุณ

 • ล้างแคช (ข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชัน) ทุกครั้งที่ออกจากระบบ

 • เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ หากคิดว่ารหัสผ่านของคุณรั่วไหล โปรดติดต่อ BigPay เพื่อรีเซ็ต

 • หลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี อาจมีซอฟต์แวร์ที่แฮกเกอร์ใช้แอบแฝงมา

 • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือมัลแวร์ และอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ

 • อย่ารูทหรือเจลเบรคอุปกรณ์มือถือ เพราะอาจทำให้ระบบความปลอดภัยอ่อนแอ

โปรดทราบว่าตามหลักการ BigPay จะ ไม่ขอให้คุณยืนยันข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลลับ ใดๆ ผ่านทางอีเมล หากด้วยเหตุผลใด คุณกรอกข้อมูลสำคัญหลังจากคลิกลิงก์ หรือสงสัยว่าถูกหลอก กรุณาติดต่อ BigPay ทันที

วิธีป้องกันการทุจริตจากการใช้บัตร BigPay

รับบัตร BigPay ของคุณ!

 • ตรวจสอบชื่อบนบัตรและแพ็คเกจเสมอ ว่าตรงกับชื่อของคุณและไม่มีร่องรอยแกะ ติดต่อ BigPay ทันที หากบัตรไม่ใช่ของคุณหรือซองพัสดุเสียหาย

 • เซ็นชื่อด้วยปากกาหมึกที่ลบไม่ได้ที่ด้านหลังบัตร

 • ตัดบัตรเก่าหรือบัตรที่ใช้งานไม่ได้ ครึ่งกลางผ่านแถบแม่เหล็กและ/หรือชิปทิ้งชิ้นส่วนอย่างปลอดภัย

ดูแลบัตร BigPay ของคุณให้ปลอดภัย

 • เก็บบัตร BigPay ของคุณไว้ในที่ปลอดภัยและมั่นใจว่าอยู่กับคุณตลอดเวลา

 • หลีกเลี่ยงการวางบัตรทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล แม้ที่บ้านหรือที่ทำงาน

 • พยายามอย่าวางบัตร BigPay ภายในรถยนต์ของคุณ ขณะอยู่ในสถานที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือสับเปลี่ยนบัตร ในกรณีที่จำเป็นต้องวางบัตรไว้ในรถ:

  • ตรวจสอบร่องรอยการงัดแง撬รถยนต์ของคุณ

  • ตรวจสอบว่าบัตร BigPay ของคุณยังอยู่ครบ

  • ตรวจสอบว่าบัตร BigPay ของคุณเป็นของคุณ ไม่ใช่ของผู้อื่น

 • แยกพกบัตร: พยายามแยกพกบัตร BigPay จากกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าสตางค์ เพื่อลดความเสี่ยงกรณีทำกระเป๋าหาย

 • พกบัตรเท่าที่จำเป็น: อย่าพกบัตรที่ไม่จำเป็นติดตัวไปด้วย

 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้บัตร: ไม่ว่ากรณีใด อย่าให้ผู้อื่นยืมบัตรหรือใช้บัตรของคุณ (บัตร BigPay ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้!)

 • บันทึกข้อมูลสำคัญ: จดบันทึกหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และเบอร์ติดต่อ/ที่อยู่ของ BigPay ไว้ในที่ปลอดภัย

ปกป้องรหัส PIN และข้อมูลส่วนตัวของคุณ

 • ท่องจำรหัส PIN: จำรหัส PIN ของคุณให้แม่นยำ และทำลายกระดาษที่แจ้งรหัส PIN ทันที

 • เปลี่ยนรหัส PIN ที่ตู้ ATM: หลังจากได้รับบัตร รีบเปลี่ยนรหัส PIN ที่ตู้ ATM โดยแน่ใจว่าไม่มีใครมองเห็น

 • สร้างรหัส PIN ที่ปลอดภัย: อย่าสร้างรหัส PIN ที่เรียงลำดับ ซ้ำกัน หรือเดาได้ง่าย (เช่น วันเกิด เลขบัตรประชาชน)

 • ห้ามเขียนรหัส PIN: ห้ามเขียนรหัส PIN บนบัตร ใกล้ๆ บัตร หรือในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย

 • ห้ามแชร์รหัส PIN: ไม่ว่ากรณีใด อย่าบอกรหัส PIN (หรือชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คำถาม/คำตอบด้านความปลอดภัย ฯลฯ) ให้ผู้อื่นทราบ

 • ใช้รหัส PIN ต่างกัน: หลีกเลี่ยงการใช้รหัส PIN เดียวกันกับทุกบัตร

 • เปลี่ยนรหัส PIN เป็นประจำ: เปลี่ยนรหัส PIN เป็นประจำเพื่อความปลอดภัย

​​

ใช้บัตร BigPay ปลอดภัย ไร้กังวล

 • ไม่คลาดสายตาจากบัตร: มองเห็นบัตรของคุณตลอดเวลาขณะชำระเงิน

 • ตรวจสอบใบเสร็จ: ตรวจสอบรายละเอียดการซื้อทั้งหมดในใบเสร็จรับเงินก่อนเซ็นต์ชื่อ ขีดเส้นผ่านช่องว่างด้านบนยอดรวม หรือวงกลมยอดซื้อ

 • ห้ามเซ็นต์ใบเสร็จเปล่า: อย่าเซ็นต์ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่กรอกข้อมูล

 • ยกเลิกใบเสร็จที่ผิด: หากใบเสร็จผิดพลาด

  • ระบุ "void" บนใบเสร็จเดิมและทำลายทิ้ง

  • ขอให้ร้านค้าบันทึกยกเลิกธุรกรรมนั้นในเครื่องชำระเงินด้วย

 • รับบัตรคืนทันที: ยืนยันว่าเป็นบัตรของคุณที่ได้รับคืนหลังชำระเงิน

 • เก็บใบเสร็จ: เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อตรวจสอบในอนาคต

​​

ปลอดภัยขั้นสุด! ใช้บัตร BigPay ช้อปออนไลน์

 • ไม่กรอกข้อมูลบัตรในเว็บไซต์ไม่ปลอดภัย: ตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ก่อนกรอกข้อมูลบัตรเสมอ

 • ไม่แชร์ข้อมูลบัตรออนไลน์: กรอกข้อมูลบัตรเฉพาะตอนซื้อสินค้าเท่านั้น

 • ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะช้อปออนไลน์: หากจำเป็น ใช้เสร็จอย่าลืมออกจากระบบและปิดเบราว์เซอร์

 • ไม่ใช้ Username/Password เดิมๆ: สร้าง Username/Password ที่ปลอดภัยและแตกต่างกัน

 • เก็บหลักฐานการซื้อ: พิมพ์หรือบันทึกหน้ายืนยันและใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

 • CVV/CVC: CVV/CVC คือ รหัส 3 ตัวด้านหลังบัตร ใช้ยืนยันความปลอดภัยขณะช้อปออนไลน์ ห้ามเผยแพร่ข้อมูลนี้เด็ดขาด

 • สมัคร 3D-Secure: เพิ่มความปลอดภัยให้บัตร BigPay ด้วยบริการ 3D-Secure (แนะนำให้สมัครเพื่อเปิดใช้งานธุรกรรมออนไลน์)

ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลบัตร BigPay ปลอดภัย

 • ตรวจสอบรายการบัตร: ตรวจสอบรายการบัตร BigPay ของคุณเป็นประจำ รายงานทันทีหากพบธุรกรรมที่ไม่รู้จักหรือไม่ได้อนุญาต

 • ทำลายเอกสารเก่า: ฉีกบัตร และ สำเนาเอกสารใดๆ ที่มีข้อมูลบัตรของคุณก่อนทิ้ง

 • แจ้ง BigPay ทันทีเมื่อเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ของคุณเปลี่ยน เพื่อติดต่อคุณกรณีฉุกเฉิน / แจ้ง BigPay เมื่อที่อยู่จัดส่งเอกสารของคุณเปลี่ยน

 • สมัครรับ e-statement: สมัครรับแจ้งรายการบัตรทางอีเมล์ ช่วยลดการใช้กระดาษและป้องกันข้อมูลรั่วไหล

​​

ระวังกลโกงออนไลน์:

 • ไม่แชร์ข้อมูลบัตร: ไม่ว่ากรณีใด อย่าให้ข้อมูลบัตร BigPay ของคุณกับผู้อื่นผ่านอีเมล เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ (รวมถึงการหลอกให้คลิกลิงก์เพื่อยืนยันข้อมูล) สิ่งเหล่านี้คือกลโกง "ฟิชชิ่ง"

 • ตรวจสอบที่มา: หากมีสายเรียกเข้า อ้างว่าเป็นตัวแทน BigPay โปรดติดต่อ BigPay โดยตรงผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลใดๆ

กรณีบัญชีถูกบุกรุก

หากคุณแจ้งให้เราทราบ หรือเราเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกบุกรุก เราอาจดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ระงับการใช้งานบัญชี: เราอาจหยุด, บล็อก หรือระงับการเข้าใช้งานบัญชี BigPay ของคุณและ/หรือบริการอื่นๆ ที่เราให้ไว้

 • เปลี่ยนข้อมูลเข้าสู่ระบบ: เราอาจยกเลิกการใช้งานหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ (แม้ว่าจะเป็นรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เอง) เพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชี

 • ปฏิเสธความรับผิดชอบ: โปรดทราบว่าการกระทำหรือการละเว้นของ BigPay ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ไม่ทำให้ BigPay ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลลัพธ์ของการที่คุณไม่รักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณและไม่แจ้งให้เราทราบ

หากคุณเชื่อว่ามีการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อ BigPay ทันที เราจะดำเนินการตรวจสอบและอาจคืนเงินสำหรับธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นกรณี:

 • คุณกระทำการฉ้อโกง: รวมถึงการปลอมแปลงข้อมูล การใช้บัตรโดยมิชอบ

 • คุณละเลยรักษาความปลอดภัยบัญชี: ตัวอย่างเช่น ตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไป เปิดเผยข้อมูลบัตร ไม่แจ้ง BigPay เมื่อบัตรหาย

 • ธุรกรรมนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BigPay (ข้อตกลงผู้ถือบัตร) 

หากผลการตรวจสอบของ BigPay พบเหตุการณ์พิเศษที่เบี่ยงเบนไปจากเงื่อนไขเบื้องต้น ส่งผลต่อสิทธิ์การขอคืนเงินของคุณ BigPay จะแจ้งให้คุณทราบโดยละเอียด BigPay จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนที่คุณจะแจ้งให้ BigPay ทราบ ในกรณีที่การใช้งาน การสูญหาย การโ窃ขโม หรือการใช้บัญชีโดยมิชอบ เกิดจากความผิดพลาด ความประมาท หรือการละเลยของคุณ อาจมีค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินเรียกเก็บ

กรณีที่ BigPay มีเหตุผลเชื่อว่าคุณกระทำการฉ้อโกง: ตัวอย่างเช่น ปลอมแปลงข้อมูล ใช้บัตรผู้อื่น ไม่แจ้งการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต BigPay อาจตัดสินใจไม่คืนเงิน ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม หรือแจ้งความดำเนินคดี กรณีที่การสืบสวนพบว่าคุณกระทำการฉ้อโกง: คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสืบสวน และหักเงินจากบัญชีของคุณ

ความรับผิดชอบของคุณ - ป้องกันธุรกรรมออนไลน์และต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต

BigPay มุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับทุกการใช้งานบัตรแบบออนไลน์และต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของเรา เรามีกระบวนการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยโดยใช้รหัสรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย เช่น ชื่อผู้ใช้, PIN และรหัสผ่าน รหัสเหล่านี้เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญในการเข้าถึงบัญชีของคุณ

รักษาความปลอดภัยรหัสของคุณ ป้องกันธุรกรรมที่ไม่ต้องการ

 • ห้ามแชร์รหัส: ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้ PIN หรือรหัสผ่าน ห้ามเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้อื่นเด็ดขาด

 • ปกป้องรหัสของคุณ: ท่องจำรหัสต่างๆ และหมั่นเปลี่ยนรหัสเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย

 • ระวังเว็บไซต์: ออกจากเว็บไซต์ BigPay ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่น

คุณมีหน้าที่ต้องแจ้ง BigPay ทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

 • รหัสรักษาความปลอดภัยรั่วไหล: ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้ PIN หรือรหัสผ่าน

 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสูญหาย: เช่น โทรศัพท์มือถือที่ใช้ยืนยันตัวตน

 • บัตรสูญหาย: รวมถึงการถูกโ窃ขโม

 • พบธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต: บนบัญชี BigPay ของคุณ

 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหรือรหัสสูญหาย นำไปสู่ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต: ตัวอย่างเช่น บัตรหายและถูกนำไปใช้โดยผู้อื่น

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไร้กังวล กับ BigPay

 • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์: เลือกเว็บไซต์ที่ปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัย SSL และตรวจสอบรีวิวจากผู้ใช้จริง

 • ใช้ Wi-Fi ส่วนตัว: หลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi สาธารณะ กรณีจำเป็นใช้ VPN เพิ่มความปลอดภัย

 • ตรวจสอบตู้ ATM/เครื่องรูดบัตร: มองหาอุปกรณ์แปลกปลอมติดอยู่ที่ช่องใส่บัตรหรือแป้นกด หากพบความผิดปกติแจ้งร้านค้าหรือธนาคารทันที

 • ใช้ชิป EMV แทนแถบแม่เหล็ก: บัตร BigPay รองรับชิป EMV ปลอดภัยกว่าแถบแม่เหล็ก

แจ้ง BigPay ทันที กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือมีธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

หน้าที่ของคุณ:

 • แจ้ง BigPay ทันที: เมื่อบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือพบธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • ช่องทางการติดต่อ: แอปพลิเคชัน BigPay, เว็บไซต์ BigPay, ศูนย์บริการลูกค้า BigPay

ผลของการแจ้งล่าช้า:

 • BigPay อาจบล็อกบัตรของคุณเพื่อป้องกันความเสียหาย

 • คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อยอดเงินที่เสียหาย กรณีเกิดธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ BigPay)

*****

ข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรโมชั่นชวนเพื่อน BigPay ประเทศไทย


ข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรโมชั่นชวนเพื่อน BigPay ประเทศไทย

กลไกโปรโมชั่น:

 1. ลูกค้า BigPay ที่ทำการชวนเพื่อน ("ผู้แนะนำ") จะต้องแชร์รหัส/ลิงก์ชวนเพื่อนที่อยู่ในแอป BigPay ของเขา/เธอ ไปยังลูกค้าใหม่ ("ผู้ถูกแนะนำ") ที่ยังไม่มีบัญชี BigPay

 2. ผู้ถูกแนะนำจะต้องกรอกรหัสชวนเพื่อนที่แชร์โดยผู้แนะนำ ระหว่างการเติมเงินครั้งแรก/ครั้งแรก หลังจากลงทะเบียน/สมัครบัญชี BigPay ใหม่ของผู้ถูกแนะนำ ลูกค้าทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ที่ข้ามขั้นตอนนี้ จะไม่ได้รับเครดิตเงินสด/โบนัสเงินสดใดๆ

 3. ผู้ถูกแนะนำต้องทำตามเงื่อนไขเพื่อเปิดใช้งานบัญชีของเขา/เธอ และรับสิทธิประโยชน์จากการชวนเพื่อน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

รางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้แนะนำ:

 • รับเงินสด 50 บาท เมื่อผู้ถูกแนะนำเติมเงินครั้งแรก/ครั้งแรก ภายใน 30 วัน หลังจากลงทะเบียน/สมัครบัญชี

ผู้ถูกแนะนำ:

 • รับเครดิตเงินคืน 50 บาท เมื่อเติมเงินภายใน 30 วัน หลังจากลงทะเบียน/สมัครบัญชี

เงื่อนไขเพิ่มเติม

แคมเปญชวนเพื่อน ("แคมเปญ") นี้ จัดโดย BigPay (Thailand) Ltd ("BigPay หรือ ผู้จัดงาน") แคมเปญเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ [กรุณาใส่ วัน เดือน ปี เวลา (GMT+8)] เป็นต้นไป หรือจนกว่าผู้จัดงานจะเห็นสมควร ("ระยะเวลาดำเนินการแคมเปญ")

เงื่อนไขเพิ่มเติม

แคมเปญนี้เปิดเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้:

 • เป็นชาวไทย และ/หรือ ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่เข้าร่วมกิจกรรม)

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง และ

 • มีบัญชี BigPay ("ผู้เข้าร่วม")

ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม

 • พนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนของผู้จัดงาน (BigPay) และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ แผนก บริษัทลูก ตัวแทน ตัวแทน และบริษัทโฆษณาของแต่ละราย

 • สมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว (ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใด) และผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่)

เงินสด/เครดิตเงินคืนทั้งหมดจะถูกโอนเข้าบัญชี BigPay ของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ภายใน 30 วันทำการ

ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์จะต้องยินยอม (หากจำเป็น) ในการให้คำรับรองและรูปภาพของตนเองและประสบการณ์การใช้ BigPay ภายใน 30 วันหลังจากได้รับเงินสด/เครดิตเงินคืน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข แคมเปญชวนเพื่อนรับโชคปีใหม่

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าร่วมแคมเปญนี้ การเข้าร่วมถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และตกลงที่จะปฏิบัติตาม หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าเข้าร่วมแคมเปญ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 • ผู้จัดแคมเปญขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาด ในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมที่เข้าเกณฑ์ เอกสารที่ส่ง ใบสมัคร และสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้เข้าร่วมยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้จัดแคทเปญตามที่ร้องขอ

 • การตัดสินใจของผู้จัดแคทเปญเกี่ยวกับทุกประเด็นของแคมเปญถือเป็นที่สิ้นสุด ผูกพัน และเด็ดขาดภายใต้สถานการณ์ใดๆ และจะไม่รับการอุทธรณ์ใดๆ

เฉพาะผู้เข้าร่วมที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ รวมถึงกลไกของแคมเปญเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล ผู้เข้าร่วมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ รวมถึงกลไกของแคมเปญ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากแคมเปญโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. The Organizer further reserves their right to use any personal data of Participants in any manner and/or for any purpose as they deem fit in accordance with the Organizer’s Privacy Policy and the Participants are deemed to consent to such use with no monetary payment.

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมโปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ การเข้าร่วมแคมเปญถือว่าผู้เข้าร่วมยินยอมให้ผู้จัดงานใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายดังกล่าว

 1. The Organizer reserves the right to disqualify any Participant and/or to forfeit the Prize from any Participant if the Organizer reasonably believe that the Participant has, whether singularly or jointly with any other Participant, undertaken fraudulent practices and/or activities or other activities harmful to this Campaign or to the Organizer including tampering with the systems, software or any other processes connected with this Campaign.

ผู้จัดแคมเปญขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วม และ/หรือ ยึดรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายใดก็ตาม หากผู้จัดงานมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้เข้าร่วมดังกล่าว (ไม่ว่าจะกระทำเพียงลำพังหรือร่วมกับผู้เข้าร่วมรายอื่น) ได้ดำเนินการทุจริต ฉ้อโกง หรือกระทำกิจกรรมใดๆ ที่เป็นผลในเชิงลบต่อแคมเปญนี้หรือต่อผู้จัดแคมเปญ รวมถึงการรบกวนระบบ ซอฟต์แวร์ หรือกระบวนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้

 1. Participants may be contacted, at any time deemed appropriate by the Organizer, via email or any other mode of communication deemed appropriate by the Organizer.

ผู้จัดแคมเปญสามารถติดต่อผู้เข้าร่วมได้ทุกเมื่อตามที่ผู้จัดงานเห็นสมควร ผ่านทางอีเมลหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ตามที่ผู้จัดงานเห็นสมควร

 1. The Organizer reserves the right to cancel, terminate or suspend the Campaign with or without any prior notice and/or assigning any reason. For the avoidance of doubt, cancellation, termination or suspension of the Campaign by the Organizer shall not entitle the Participants to any claim or compensation against the Organizer for any and/or all losses or damages suffered or incurred as a direct or indirect result of the act of cancellation, termination or suspension.

ผู้จัดแคมเปญขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก พักการจัดงาน หรือระงับแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือระบุเหตุผล ผู้เข้าร่วมทราบและยอมรับเงื่อนไขนี้ โดยการยกเลิก พักการจัดงาน หรือระงับแคมเปญโดยผู้จัดแคมเปญ จะไม่ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดแคมเปญ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

 1. The Organizer accepts no responsibility for late, lost, incomplete, incorrectly submitted, delayed, corrupted or misdirected application, submission and/or Qualifying Transaction whether due to error, omission, alteration, tampering, deletion, theft, destruction or otherwise.

ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อใบสมัคร เอกสารที่ส่ง และ/หรือ ธุรกรรมที่เข้าเกณฑ์ ที่มาช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ ส่งไม่ถูกต้อง ล่าช้า เสียหาย หรือส่งผิดพลาด ไม่ว่าจะเกิดจากข้อผิดพลาด การละเว้น การเปลี่ยนแปลง การดัดแปลง การลบ ทรัพย์สินสูญหาย การทำลาย หรือเหตุผลอื่นใด

 1. The Organizer, its subsidiaries, affiliates, and associated companies will not be liable for any loss (including, without limitation, indirect, special or consequential loss or loss of profits), expense, damage, personal injury or death which is suffered or sustained (whether or not arising from any person’s negligence) in connection with this Campaign (in which case that liability is limited to the minimum allowable by law).

ผู้จัดงาน บริษัทในเครือ บริษัทพันธมิตร และบริษัทที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียทางอ้อม พิเศษ ผลที่ตามมา หรือสูญเสียกำไร) ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการเสียชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นหรือได้รับ (ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินของบุคคลใดก็ตาม) ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ (ในกรณีดังกล่าว ความรับผิดชอบนั้นจะจำกัดเฉพาะขั้นต่ำตามที่กฎหมายอนุญาต)

 1. The Terms and Conditions contained herein shall prevail over any inconsistent terms, conditions, provisions or representation contained in any other promotional or advertising materials for the Campaign.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ มีผลเหนือกว่าข้อกำหนด เงื่อนไข บทบัญญัติ หรือการนำเสนอใด ๆ ที่อาจขัดแย้งกัน ซึ่งปรากฏอยู่ในสื่อส่งเสริมการขายหรือโฆษณาอื่น ๆ เกี่ยวกับแคมเปญนี้

 1. The Organizer reserves the right to vary, delete or add to any of these Campaign Terms and Conditions (wholly or in part) from time to time without any prior notice to the Participants.

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่ม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า

 1. The decision of the Organizer in relation to every aspect of the Campaign including but not limited to the Prize and eligibility of Participants shall be deemed final and conclusive under any circumstances and no appeal or complaint from any Participant will be entertained.

การตัดสินของผู้จัดงานเกี่ยวกับทุกแง่มุมของแคมเปญ รวมถึง รางวัลและสิทธิ์ของผู้เข้าร่วม ถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด และไม่อาจโต้แย้งได้ภายใต้สถานการณ์ใดๆ และผู้จัดงานจะไม่รับการอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียนใดๆ จากผู้เข้าร่วม

 1. The Campaign Terms and Conditions may be translated into other languages. In the event of inconsistencies between the Campaign Terms and Conditions and the translated versions, the English version shall prevail.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญนี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญกับเวอร์ชันที่แปลแล้ว เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะเป็นหลัก

 1. The Campaign Terms and Conditions are governed by the laws of Thailand.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญนี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

**********

เงื่อนไขและข้อตกลงของบริการ STASH


เงื่อนไขและข้อตกลงของบริการ STASH 

เอกสารนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณ ผู้ถือบัตร BigPay และบริษัท บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“BigPay”) กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการ "Stash" โดยเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องตีความและอ่านร่วมกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารเงื่อนไขและข้อตกลงของบัตร BigPay (ข้อตกลงผู้ถือบัตร) คู่มือการใช้งานบัตร BigPay และคู่มือการใช้งานแอป BigPay ทั้งหมดนี้จะควบคุมการใช้งานบริการ Stash ของคุณและมีผลผูกพัน (เรียกรวมกันว่า “เงื่อนไขและข้อตกลงของ Stash”)

การเข้าถึงหรือใช้งานบริการ Stash ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของ Stash หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้งานบริการ Stash

 

คำแบบตัวพิมพ์ใหญ่ นิพจน์ และคำนิยามทั้งหมดที่ใช้ในที่นี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริบทกำหนดให้เป็นอย่างอื่น จะมีความหมายเดียวกับที่กำหนดและใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตร BigPay (ข้อตกลงผู้ถือบัตร) 

Stash เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณโอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณไปยังบัญชีย่อยที่กำหนดไว้ในบัญชีบัตรของคุณ ("Stash pool") เพื่อใช้ในภายหลัง และยังช่วยให้คุณเก็บเงินเหล่านั้นแยกต่างหากจากยอดคงเหลือของคุณได้อีกด้วย เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ Stash เงินที่คุณโอนไปยัง Stash pool จะถูกบล็อกและไม่สามารถใช้สำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ได้ โดยเงินนั้นจะถูกเก็บไว้ใน Stash pool จนกว่าคุณจะตัดสินใจถอนและโอนเงินกลับไปยังยอดคงเหลือของคุณ นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ Stash เราจะปัดเศษเงินของทุกธุรกรรมที่คุณทำขึ้นเป็นบาทที่ใกล้ที่สุด ส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมจริง (ที่จ่ายให้กับร้านค้า) และจำนวนเงินที่ปัดเศษขึ้น หรือเศษเงินที่เหลือ ("ส่วนต่างจากการปัดเศษ") จะถูกโอนเข้า Stash pool ในบัญชีบัตรของคุณ

  

คุณสามารถเปิดใช้ Stash ได้ตลอดเวลา โดยที่บัตรของคุณต้องอยู่ในสถานะใช้งานและไม่ถูกบล็อก เมื่อเปิดใช้ Stash แล้ว คุณสามารถโอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณไปยัง Stash และถอนเงินจาก Stash pool กลับคืนสู่ยอดคงเหลือของคุณได้ตลอดเวลา ภายใต้ข้อจำกัดวงเงินกระเป๋าเงิน (Purse Limit) ที่ BigPay กำหนด คุณสามารถโอนหรือเก็บเงินใน Stash pool ได้ไม่จำกัดจำนวน  

เมื่อคุณต้องการโอนเงินจากยอดคงเหลือไปยัง Stash pool คุณสามารถทำได้โดยส่งคำขอผ่านแอป BigPay ภายใต้แท็บ "Stash" การดำเนินการนี้จะเป็นการอนุญาตให้เราหักเงินจากยอดคงเหลือของคุณและโอนเข้า Stash pool โดยทั่วไป กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นทันที และคุณจะเห็นยอดเงินที่ถูกโอนสะท้อนใน Stash pool ภายในแอป BigPay ภายใต้แท็บ "Stash" เช่นเดียวกัน หากคุณต้องการถอนเงินจาก Stash pool กลับมายังยอดคงเหลือของคุณ คุณสามารถทำตามกระบวนการเดียวกัน หากการโอนเงินของคุณยังไม่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นใน Stash pool หรือยอดคงเหลือ ภายใน 24 ชั่วโมง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

 

การปัดเศษเงินสำหรับทุกธุรกรรมจะเป็นการปัดเศษขึ้นเท่านั้น หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอสำหรับส่วนต่างจากการปัดเศษ เช่น หลังจากที่คุณทำธุรกรรมแล้ว ยอดคงเหลือของคุณเหลือน้อยกว่าส่วนต่างจากการปัดเศษทั้งหมด เราจะไม่ปัดเศษเงินจากธุรกรรมนั้น และจะไม่โอนส่วนต่างจากการปัดเศษเข้า Stash ของคุณ

 

สำหรับธุรกรรมที่ถูกยกเลิกหรือเกิดข้อพิพาทใดๆ ซึ่งคุณจะได้รับเงินคืนหรือชดเชยจากร้านค้า ส่วนต่างจากการปัดเศษของธุรกรรมนั้น (ซึ่งถูกโอนเข้า Stash pool ของคุณตอนที่ทำธุรกรรมครั้งแรก) จะยังคงอยู่ใน Stash pool และจะไม่ถูกโอนกลับเข้าสู่ยอดคงเหลือของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการโอนเงินใน Stash pool กลับไปยังยอดคงเหลือ คุณจะต้องดำเนินการร้องขอด้วยตัวคุณเอง

  

Stash ไม่ใช่บัญชีออมทรัพย์ คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินใดๆ (รวมถึงส่วนต่างจากการปัดเศษ) ที่โอนเข้าหรือเก็บไว้ใน Stash pool โดยคุณไม่สามารถโอนเงินใน Stash pool ไปยังบัญชีธนาคารของคุณหรือบัญชีอื่นๆ และไม่สามารถถอนเงินจาก Stash pool ได้

 

Stash pool ของคุณ เชื่อมโยงกับบัญชีบัตรของคุณเท่านั้น ไม่ใช่ กระเป๋าเงินอิสระหรือแยกต่างหาก หากคุณ (หรือเรา) ปิดการใช้งานบัตรของคุณ Stash pool ของคุณจะถูกปิดบัญชีด้วยเช่นกัน และเงินคงเหลือในบัญชีบัตรของคุณจะถูกคืนเงินให้คุณ ยกเว้นกรณีที่คุณผิดสัญญา (Event of Default)

 

เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่มีอยู่ในเอกสารนี้ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เราอาจระงับ ยุติ หรือยกเลิกบริการ Stash ได้ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งคุณจะไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากเราในกรณีดังกล่าว ทั้งเรา บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ตลอดจนพนักงาน กรรมการ และตัวแทนของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณจากการใช้งานหรือการใช้บริการ Stash ในทางที่ผิด

 


On this page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตร BIGPAY

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ BigPay

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรโมชั่นชวนเพื่อน BigPay ประเทศไทย

เงื่อนไขและข้อตกลงของบริการ STASH

Back to top